Thực trang việc sử dụng vốn tại công ty xây dựng Constrexim

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là  Thực trang việc sử dụng Cap tại công ty xây dựng Constrexim to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Trọng sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, sự phát triển của các doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Đất nước ta was and đang have the following chuyển biến tích cực trên all lĩnh vực kinh tế, trị chính, hóa văn, xã hội, biểu hiện out tốc độ increase trưởng kinh tế khá cao, tình hình chính trị ổn định, đời sống vật chất tinh thần and of nhân dân do not Stop be cải thiện and nâng cao.

Doanh nghiệp is tế bào of nền kinh tế, though thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào thì doanh nghiệp chính is nguồn cung ứng sản phẩm hàng hóa and dịch vụ, đáp ứng cho nhu cầu về khia cạnh vật chất are mutually tinh thần of xã hội nói chung and người tiêu dùng nói riêng. Để tổ chức hoạt động thì điều kiện đầu tiên which is chính hoạch định ngân sách Cap hoạt động của doanh nghiệp. Tùy theo loại hình, đặc điểm tính chất vực mà each doanh nghiệp will xem xét, select nguồn Cap sử dụng sao cho chi phí sử dụng Cap thấp nhất, với level độ rủi ro thấp nhất Nhâm thực hiện mục tiêu cuối cùng is tối đa hóa lợi nhuận. Hiệu quả sử dụng Cap as cao thì kết quả thu về từ lượng Cap bỏ ra will be as lớn.

Phân tích thực trạng Cap and from given the giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Cap bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kĩ thuật – chính tài, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả its nguồn lực of doanh nghiệp, from tác động mạnh mẽ to hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of.

Chính vì thế thông qua đề tài cũ là “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư and Xây dựng Constrexim qua 3 năm 2007, 2008, 2009”, em phát triển sâu than đề tài mới “Thực trạng sử dụng Cap tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng Constrexim and “.

Thực hiện đề tài this with the purpose based on tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh công ty for the application phương pháp phân tích, đánh giá from hiệu quả sử dụng Cap of công ty.

Chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng Constrexim and

Chương 3: Thực trạng sử dụng Cap tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng Constrexim