Thực trạng và giải pháp công tác quản trị nhân sự tại Công ty Vietcontrol

Thuctaptotnghiep.net xin hướng đan các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trạng and solution công tác quản trị nhân sự tại Công ty Vietcontrol

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Để nước ta be implemented tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì we must be chú trọng nhiều to quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực is yếu tố quyết định in quá trình phát triển then.

Quản trị nguồn nhân lực suy cho cùng is quản lý con người. Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa and tính chất cạnh tranh ngày as khóc liệt, con người đang be coi is nguồn tài sản vô giá and is yếu tố cơ bản nhất quyết định to sự exists and development of doanh nghiệp. As well as the tài sản khác, tài sản con người cần be expanded and phát triển, cần nhất is quản lý and use cho tốt. Việc hiểu and tổ chức tốt contents quản lý nhân lực is điều hết sức cần thiết in their hình hiện nay, đặc biệt in the doanh nghiệp – nơi mà hiệu quả quản lý being đặt ra hết sức cấp bách.

Để tiếp tục đứng vững in môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi its doanh nghiệp non xây dựng cho mình đội ngũ cán bộ riêng, has năng lực phẩm chất, capabilities lãnh đạo công ty and đào tạo cán bộ công nhân lành nghề to theo kip tiến bộ with the and trình độ khoa học – điện lạnh of thế giới. Nhầm tạo cho mình chỗ đứng at the current and future, Công ty CP Tư vấn- Giám định Vietcontrol that is not ngoài quy luật này.Phải quản lý nhân lực of Công ty such as thếnào to ensure chỗ đứng vững chắc nền kinh in tế thị trường. Sáu one thời gian thực tế tại Công ty, tôi quyết định select đề tài “Giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn- Giám định Vietcontrol.” Để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp of mình.

With the purpose is given the following giải pháp khắc phục those hạn chế in việc quản lý nhân sự tại Công ty CP Tư vấn- Giám định Vietcontrol nói riêng and other doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

TẢI TÀI LIỆU