Tài liệu ôn thi công chức Tiểu học 2015 chất lượng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu cách for you tài liệu ôn thi công chức năm 2015 chuyên ngành Tiểu học năm 2015 chất lượng

Trích:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh and the object áp dụng the

 1. Điều lệ quy định chức this and hoạt động của trường tiểu học bao gồm tổ: tổ chức quản lý nhà and trường; programs and other hoạt động giáo dục; giáo viên; Student; tài sản của nhà trường; trường nhà, gia đình and xã hội.
 2. Điều lệ this apply to fields tiểu học; lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; chức tổ, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

Điều 2. Vị trí trường tiểu học

Trường tiểu học cơ sở giáo dục is phổ thông the system giáo dục quốc dân, đã tư cách pháp nhân, have an account and con dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ and permissions of trường tiểu học

 1. Tổ chức giảng dạy, học tập and hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành and.
 2. Huy Đổng trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học to trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục and chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ and manage the hoạt động giáo dục cơ sở giáo of dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công thẩm quyền cấp of you. Tổ chức kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình tiểu học and the học sinh in nhà trường and trẻ em in địa bàn quản lý lĩnh vực this.
 3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 4. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị trang and tài chính theo quy định pháp luật of.
 5. Phối kết hợp with gia đình, the tổ chức và cá nhân in cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
 6. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hoạt động xã hội your in cộng đồng.
 7. Thực hiện nhiệm vụ khác theo and quyền quy định pháp luật of.

Điều 4. Trường tiểu học, lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học và trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 1. Trường tiểu học been tổ chức theo hai loại hình: công lập and tư thục.
 2. a) Trường tiểu học công lập làm Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho the nhiệm vụ chi thường xuyên;
 3. b) Trường tiểu học tư thục làm of tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế or cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất and bảo đảm kinh phí hoạt động bằng Cap ngoài ngân sách Nhà nước.
 4. Lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học và trường chuyên biệt, gồm:
 5. a) Lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học;
 6. b) Lớp tiểu học in trường phổ thông dân tộc bán trú;
 7. c) Lớp tiểu học in trường dành cho trẻ em tàn tật, khuyết tật;
 8. d) Lớp tiểu học in trường giáo dưỡng; trung tâm học tập cộng đồng and trường, lớp tiểu học thực hành in trường sư phạm.
 9. Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, gồm: lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn not be đi học ở nhà trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật.

TẢI TÀI LIỆU