Phân tích quy trình bán hàng và đề xuất nâng cao hiệu quả bán hàng

Thuctaptotnghiep xin gửi đến các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Báo cáo thực tập phân tích quy trình bán hàng đề xuất nâng cao hiệu quả bán hàng để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI NÓI ĐẦU

Chuyên đề thực tập: “PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN HÀNG_ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG
Nội dung cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này gồm có những phần chính như sau:
Thông tin đơn vị thực tập: Trình bày nh ững thông tin cơ bản về công ty Cổ phần tư vấn và dịch vụ Tầm nh ìn sự nghiệp như thông tin khái quát về công ty, giá trị-sứ mệnh-nguyên lý làm việc của công ty, thông tin phòng ban và sơ đồ tổ chức.
Thực trạng hoạt động của đơn vị thực tập: gồm những nội dung về dịch vụ của công ty, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của công ty, thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011.
Công việc thực hiện tại đơn vị thực tập: Trình bày những công việc chuyên môn và công việc hỗ trợ trong thời gian thực tập tại công ty.
Cơ sở lý luận: lý thuyết liên quan đến quy trình bán hàng.
Phân tích quy trình bán hàng của công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Tầm nhìn sự nghiệp.
Những vấn đề phát hiện được trong quy trình bán hàng của công ty: đưa ra 4 vấn đề chính.
– Các giải pháp đề xuất: gồm có 4 giải pháp cho 4 vấn đề tương ứng
–  Những đánh giá của giài pháp đề xuất: đánh giá lại 4 giải pháp đã đưa ra, có hay không được công ty áp dụng.
– Những định hướng tiếp theo để giải quyết vấn đề trong tương lai.