Nhật ký thực tập mẫu

bao-cao-thuc-tap-nhan-thuc

Nhật ký tực tập.

 • Đơn vị thực tập: Công ty TNHH TM DV Xây dưng Lệ Thủy
  • Địa chỉ: 2058 Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh -Tp. Hồ Chí Minh
  • Người hướng dẫn: P. Giám đốc Trần Hồng Hưng
TUẦN I
Ngày, tháng năm Sáng Chiều
1/03/2013 (Thứ sáu)
 • Đến cơ quan gặp Phó Giám đốc trao đổi về việc thực tập.
 • Trao đổi với người hướng dẫn thực tập các công việc liên quan và nhận lich tới cơ quan thực tập và các tài liệu liên quan đến chuyên môn.
 • Tìm hiểu về cơ cấu nhân sự của cơ quan.
 • Nghiên cứu luật số30/209/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 Luật quy hoạch đô thị.
 • Tìm hiểu về cơ cấu nhân sự của cơ quan.

Nghiên cứu luật số30/209/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 Luật quy hoạch đô thị.

4/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việc Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 • Sắp sếp hồ sơ trong phòngXD công trình
 • Đọc Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việc nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 • Sắp sếp hồ sơ trong phòngXD công trình

Đọc Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việc nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

05/03/2013 ( Thứ 3)
 • Đọc quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01:2008/BXD : quy hoạch xây dựng
 • Đọc quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01:2008/BXD : quy hoạch xây dựng
 • Sếp hồ sơ cho Phòng đầu tư
 • dựng Việt Nam số 01:2008/BXD : quy hoạch xây dựng

Sếp hồ sơ cho Phòng đầu tư

06/03/2013 (Thứ tư)
 • Đọc nghị đính số 49/2008/NĐ – CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính Phủ về việc quản lý chất lượng công trình hướng dẫn tại thông tư số 27/2009/tt – BXD ngày 31 tháng 07 năm 2009
 • Hỏi 1 số quy trình giải phóng mặt bằng đền bù giai tỏa ở khu nhà ở đường Tạ quang bửu Q.8
 • Xem các bản đồ quy hoạch, sếp hồ sơ cho phòng đầu tư.
 • Hỏi 1 số quy trình giải phóng mặt bằng đền bù giai tỏa ở khu nhà ở đường Tạ quang bửu Q.8

Xem các bản đồ quy hoạch, sếp hồ sơ cho phòng đầu tư.

07/03/2013 (Thứ năm) 
 • Đọc bản vẽ quy hoạch, vẽ lại các bãn vẽ của công ty đển ôn lại kiến thức bằng Auto cad
 • Vẽ các bản vẻ xây dựng bằng auto cad,
08/03/2013 (Thứ sáu )
 • Đọc các mẫu công văn của phòng đầu tư về khu dân cư, khu đô thị mới.
 • Hỏi người hướng dẫn về cách lập bãn vẽ quy hoạch tỉ lệ ½000, 1/5000…
 Vẽ các bản vẻ xây dựng bằng auto cad,

 

TUẦN II
Ngày, tháng, năm Sáng Chiều
11/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
 • Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư, kinh doanh
 Hỏi người hướng dẫn về cách lập bãn vẽ quy hoạch tỉ lệ ½000, 1/5000…
12/03/2013 (Thứ ba)
 • Vẽ các bản vẽ quy hoạch bằng Auto Cad.
 • Đánh văn bản cho người hướng dẫn, sếp hồ sơ cho phòng Kinh doanh.
 Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư, kinh doanh
13/03/2013  ( Thứ tư )
 • Xem tình hình GPMB của công ty Lệ Thủy
 • Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
 người hướng dẫn, sếp hồ sơ cho phòng Kinh doanh.
14/03/2013 (THứ năm )
 • Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
 • Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
 37/2010/NĐ – CP  nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
15/06/2012 (Thứ sáu)
 • Xem bản đồ quy hoạch tổng thể Quận BÌnh Chánh
 • Tập đọc bản vẽ
 • Đọc Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP  nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.

 

TUẦN III
Ngày, tháng, năm Sáng Chiều
18/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB
 • Tập đọc bản vẽ
19/03/2013 (Thứ ba)
 • Đọc Nghị định số 36/2003/ NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
 • Đọc Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
 • Đọc luật đấu thầu
 • Đọc Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
20/03/2013 (Thứ tư)
 • Đọc NĐ số 209/2004 – NĐ – CP về quản lý chất lương công trình xây dưng.
 • Đọc các tiêu chí đánh giá đỐi vỚi tỪng hẠng nhà chung cư
 • Đọc Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

Đọc luật đấu thầu

21/03/2013 (Thứ năm)
 • Sêp hồ sơ cho phòng đầu tư.
 • Đọc Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01: 2008 BXD: quy hoạch xây dựng.
 • Đọc nghị định số 71/2010/ NĐ – CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 nghị đinh hướng dẫn thi hành luật Nhà ở
 • Đọc Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

Đọc luật đấu thầu

22/03/2013 (Thứ sáu)
 • Hỏi các thông tin về GPMb
 • Sếp hồ sơ cho phòng Kinh doanh.
 Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

 

TUẦN VI
Ngày, tháng,năm Sáng  Chiều
25/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc đồ án quy hoạch khu nhà ở đô thị, khu đô thị mới
 • Tập đọc bãn vẽ
 Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
26/03/2013 (Thứ ba)
 • Đọc thông tư số 16/2010/TT/BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 thông tư quy định cụ thể và hướng đẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/ NĐ – CP
 • Đọc thông tư số 16/2010/TT/BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 thông tư quy định cụ thể và hướng đẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/ NĐ – CP
 • Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư

Cám ơn, chào tạm biệt mọi người trong phòng.

27/03/2013 (Thứ tư)
 • Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
 • Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
28/03/2013 (Thứ năm)
29/03/2013 (Thứ sáu )
 • Xin nhận xét của cơ quan và người hướng dẫn.
 • Trình Phó giám đốc ký xác nhận
 • Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư
 • Cám ơn, chào tạm biệt mọi người trong phòng.