Nâng cao chất lượng bộ phận lễ tân tại khách sạn Sài Gòn

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập nhà hàng khác sạn is  Nâng cao chất lượng bộ phận lễ tân tại khách sạn Sài Gòn  to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

1. Tính cấp thiết of đề tài: Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) đã xếp hạng cạnh tranh of du lịch Việt Nam Trọng 3 năm từ năm 2009-2011 out vị trí 80/140 quốc gia tham gia xếp hạng , during which the quốc gia tại Đông Nam Á: Singapore (10), Malaysia (34), Thái Lan (43), Indonesia (70). Từ those thông tin trên cho thấy chất lượng du lịch Việt Nam chưa cao, which is the reason tác giả select đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận Lễ tân khách sạn Oscar Sài Gòn”.
2. Tình hình nghiên cứu: Tính to thời điểm hiện nay, already have a distance 5 bài nghiên cứu về chất lượng khách sạn Oscar Sài Gòn, đa số those nghiên cứu this nghiêng về chất lượng dịch vụ kinh doanh of khách sạn, but hầu like ít mentioned vấn đề chất lượng dịch vụ tại bộ phận Lễ tân, during this is the one problem is being Ban lãnh đạo and khách hàng quan tâm nhiều nhất.
3. Purpose nghiên cứu:: Đề ra some of methods for nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận Lễ tân tại khách sạn Oscar Sài Gòn.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu về thực trạng chất lượng dịch vụ tại bộ phận Lễ tân.
5. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng bảng câu hỏi điều tra, thống kê and treat dữ liệu bằng phần mềm Excel.
6. Dự kiến kết quả nghiên cứu: If a số giải pháp Nhâm nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận Lễ tân.
7. Tài liệu tham khảo
8. Kết cấu of KLTN: Gồm 3 chương.
Chương1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Chương2: thực trạng CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BỘ Phan Lê TÂN Ở KHÁCH SẠN OSCAR SÀI GÒN
Chương3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BỘ Phan Lê TÂN TẠI KHÁCH SẠN OSCAR SÀI GÒN

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.