Mẫu lời mở đầu trong viết báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

LOI MO DAU TRONG BAO CAO THUC TAP

Mẫu lời mở đầu trong viết báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp: Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thanh Trí

LOI MO DAU TRONG BAO CAO THUC TAP
LOI MO DAU TRONG BAO CAO THUC TAP

1. Tính cấp thiết của đề tài :
Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị độc lập tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Vì vậy, tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình để có những quyết sách, chiến lược phù hợp.
Phân tích hoạt động tài chính là công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng thực trạng tài chính, doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực; nhà đầu tư có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình; các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với khoản cho vay; nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra; các cơ quan quản lý Nhà nước có được các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật.
Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán được xem như tấm gương phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích chính xác hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thanh Trí ” làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp
2. Mục đích nghiên cứu
Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu hoạt động tài chính của công ty thông qua phân tích tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động tài chính của Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích chi tiết báo cáo tài chính của công ty.
5. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí thông qua các số liệu thống kê trong Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ năm 2011 đến năm 2013.
6. Kết cấu đề tài
Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Chương 2: Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí.
Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí.

tham khảo thêm Lời mở đầu trong báo cáo tài chính