Marketing mở rộng thị trường cho sản phẩm công ty Rồng Vàng

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  thị mở rộng thị trường cho sản phẩm công ty Rồng Vàng to các bạn làm tài liệu tham khảo

LỜI Nơi Đâu

Trọng nền kinh tế thị trường bất cứ one doanh nghiệp công nghiệp nào while tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh that will be xuất phát từ yêu cầu of thị trường, Nhâm trả lời be 3 câu hỏi cơ bản “Cái gì, such as thế nào, cho ai “. Thị trường vừa be coi is điểm xuất phát are just is điểm end of quá trình sản xuất kinh doanh, is cầu nối Centered sản xuất for tiêu dùng. Có thể nói one doanh nghiệp chỉ làm ăn hiệu quả has when it xuất phát từ thị trường, tận dụng one cách năng động, linh hoạt those cơ hội trên thị trường. Hay nói cách khác, thông qua thị trường, sản phẩm hàng hoá of doanh nghiệp been tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh of doanh nghiệp be diễn ra an cách liên tục trên cơ sở thực hiện been entries tiêu was đề ra. Vì thế duy trì and expanded thị trường been coi is one of the following nhiệm vụ cơ bản lâu dài and the doanh nghiệp, đặc biệt in quá trình hội nhập nền kinh tế of đất nước with the nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên hoạt động in cơ chế thị trường that đồng nghĩa việc with the right always đối mặt rủi ro with thách thức in quá trình cạnh tranh khóc liệt. Để phát triển thị trường one has cách hiệu quả, trước hết doanh nghiệp cần nâng cao năng cạnh tranh able, capabilities nhận thức về thị trường. Tiếp which doanh nghiệp must tiến hành nghiên cứu môi trường and khách hàng, use thông tin, dữ liệu which for phán đoán thị trường selected mục tiêu thị trường, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, kế hoạch duy trì thị trường cũ, occupy lĩnh thị trường mới. Sau cùng is triển khai thực hiện kế hoạch thông qua 4 công cụ (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp).
Trọng tình hình thực tế hiện nay nhu cầu truyền thông quảng cáo của các doanh nghiệp ngày as phát triển mạnh mẽ and is one of the following yếu tố trọng yếu in kế hoạch marketing of doanh nghiệp phát triển. Hoà chung in trào lưu that, Công ty Rồng Vàng Phim (with Uy tín, Chất lượng hàng đầu) also one công ty sản xuất hiệu quả as ngày as you nhiều khách hàng ưa CHUÔNG sản phẩm của Công ty. This is a thế mạnh lớn but bên cạnh then Công ty has encountered a no ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giờ must have phương hướng phát triển đúng đản. Xuất phát từ vai trò of thị trường and tình hình thực tế of Công ty, em xin select đề tài “Duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm at Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng”.
2. Purpose nghiên cứu:
Purpose nghiên cứu of đề tài is phân tích and đánh giá thực trạng việc duy trì and mỡ rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm at công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng in the năm recently, trên cơ sỡ which luận văn đề ra biện pháp those thích hợp nhâm duy trì and phát triển thị trường than nữa cho conong ty trong thời gian to.
3. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu:
Vì đây is one đề tài thuộc nhóm nghành Khoa học Xã hội nghiên cứu its hoạt đông xây dựng and phát triển thị trường. Nên đối tượng and phạm vi nghiên cứu is định hương and xây dựng its hoạt động duy trì and phát triển thị trường cho công ty Rồng Vàng Phim in the time to.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu, luận văn use phương pháp nghiên cứu cơ bản such as phương pháp điều tra mẫu choose the đối tượng liên qua, phân tích dữ liệu, tổng hợp, thống kê and comparison. Trọng quá trình nghiên cứu the methods This used linh hoạt, or combined or riêng might to resolve các vấn đề an cách tốt nhất
5. Nội dung đề tài:
Thực ra đây be a problem has contents much rộng vì vậy in luận văn this em chỉ đi vào vấn đề duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm at Công ty qua that đ¬ưa ra one số giải pháp, kiến nghị for nâng cao việc duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng.
Đề tài gồm 3 phần lớn sau:
– Phần thứ nhất: Duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp in cơ chế thị trường
– Phần thứ hai: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm at Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng
– Phần thứ ba: Một số biện pháp cơ bản Nhâm duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.