Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty MTV 319

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán  chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm xây lắp  Công ty MTV 319

          In the recent năm, đất nước ta đang chuyển mình theo cơ chế mới. Việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trong thực tế đang diễn ra nhanh much out khắp nơi làm changed bộ mặt đất nước each ngày. Điều which means khối lượng sản phẩm của vực xây lắp ngày as lớn đồng thời số Cap đầu tư cho vực that gia increase is not Stop. Vấn đề đặt ra and thu hút sự quan tâm of nhiều người là làm sao để quản lý Cap one cách hiệu quả nhất, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát Cap in sản xuất kinh doanh xây lắp.

Cũng as a number doanh nghiệp Nhà nước khác, chi phí sản xuất tính giá thành and work is thước đo trình độ công nghệ sản xuất and trình độ quản lý doanh nghiệp of xây lắp. Dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính đúng giá thành sản phẩm will help trong doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về thực trạng, capabilities of mình. Thông qua the following information chi phí sản xuất and giá thành sản phẩm làm kế toán cung cấp, those nhà quản lý nắm be chi phí sản xuất and giá thành sản phẩm per loại hoạt động, per sản phẩm as well as the result of toàn bộ hoạt động kinh doanh for phân tích đánh giá tình hình sử dụng tài sản vật tư, nhân lực … from sản xuất khoa học, hiệu quả tiết kiệm chi Nhâm phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm, increase able năng cạnh tranh trên thị trường. Khi thực hiện tốt công tác chi phí sản xuất giá thành sản and phẩm thì mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch giá thành and obtained lợi nhuận. Chính vì vậy hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm Cap already one phần hành cơ bản of công tác kế toán lại as meaningful important for doanh nghiệp xây lắp.

As well as many doanh nghiệp khác, XO nghiệp 11 cụng ty TNHH MTV 319 which Khùng Stop đổi mới, hoàn thiện to đứng vững and existing trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành and nói riêng ngày as be coi trọng.

Trọng thời gian thực tập tại Xơ nghiệp 11 cụng ty TNHH MTV, xuất phot from the following reasons tron, em which đi sâu nghiên cứu Tom hiểu and select đề tài: “K ế toán chi ph s n xu ã t and t nh gi o thành s n ph ã mt i X nghi p 11 C ng ty TNHH MTV 319 “Ngoài phần mở đầu kết luận and đề tài been trỡnh bày thành 3 chương with the kết cấu như sau:

Ch uo ng I: T ch c công tác k ế toán t ã ph p CPSX and t nh gi o thành s n ph ã mt i DN xOy l á p.

Ch uo ngII: Th ú c tr ng c ng t o ck ế để o n chi ph s n xu ã t and t nh gi o thành s n ph ã mt i X nghi p 11 C ng ty TNHH MTV 319

Ch uo ng III: M O ts ki ế n ngh nh à m hoàn thi n công tác k ế toán chi phí s n xu ã t and tính giá thành s n ph ã mt i X nghi p 11 C ng ty TNHH MTV 319

TẢI TÀI LIỆU