Kế hoạch viết bài báo cáo thực tập trường đại học Sài Gòn

BAO CAO THUC TAP DAI HOC SAI GON

Kế hoạch viết bài báo cáo thực tập trường đại học Sài Gòn, cách quy định làm báo cáo thực tập trường đại học Sài Gòn, MẨU  BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BAO CAO THUC TAP DAI HOC SAI GON
BAO CAO THUC TAP DAI HOC SAI GON

Học kỳ 1 – Năm học 2015-2016
Các lớp: – Đại học liên thông (từ CĐ) ngành Kế toán, Tài chính –Ngân hàng, Quản trị kinh doanh – Hoc kỳ thứ 3
Mã lớp: DKE31402, DTN31401, DQK31401;
Các lớp: – Đại học ngành Tài chính –Ngân hàng, Quản trị kinh doanh – Hoc kỳ thứ 9
Mã lớp: DTN21101+2, DQK21101, DQK21102+4.
1. Từ ngày 10/08/2015 đến 25/08/2015
– Sinh viên tham khảo nội dung hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp, chọn tên đề tài phù hợp và tìm công ty thực tập.
– Sinh viên ghi thông tin thực tập vào phiếu đăng ký chuyên đề TN nộp cho Giáo viên chủ nhiệm để tổng hợp và báo cáo trước ngày 25/08/2015.
2. Từ ngày 26/08/2015 đến 31/10/2015
Sinh viên nhận giấy giới thiệu đến cơ quan thực tập đã đăng ký, gặp giảng viên hướng dẫn đã được phân công và viết bài báo cáo thực tập thuê
3. Từ ngày 01/11/2015 đến 22/11/2015
– Sinh viên nộp chuyên đề tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn (có nhận xét, ký tên, đóng dấu của cơ quan thực tập) từ ngày 01/11/2015 đến 15/11/2015.
– Giảng viên hướng dẫn chấm chuyên đề tốt nghiệp và ghi 2 cột điểm vào “Sổ tay giảng viên”, Giảng viên hướng dẫn nộp cho phòng Giáo dục thường xuyên một cuốn chuyên đề tốt nghiệp và sổ vào điểm từ ngày 16/11/2015 đến 22/11/2015.
Đề nghị Giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực tập thực hiện đúng kế hoạch và quy định làm báo cáo thực tập 
Trân trọng.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GDTX