Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhận sự tại Công ty Asuzac

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập nhân sự  is   Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhận sự tại Công ty Asuzacmà bên mình mới hoàn thành to cho các bạn tham khảo.

Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển of an tổ chức depends on nhiều yếu tố, nhiều điều kiện but chủ yếu nhất still is depends on con người hay nguồn nhân sự of tổ chức. Một số tổ chức từ ngày sơ khai which will have nguồn nhân sự of mình. Để has been nguồn nhân sự does not cách nào khác tổ chức which must tiến hành tuyển dụng lao động and administrative sử dụng nguồn nhân sự then. Vậy tuyển dụng have a vị trí vô cùng quan trọng against tổ chức also đối công tác quản trị nguồn nhân sự. Tuyển dụng is tiền đề cho the activities of different quản trị nguồn nhân sự.

  1. Lý làm thực hiện chuyên đề

Trọng lịch sử phát triển of the hình thái kinh tế – xã hội, con người luôn coi be is nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự exists and development of xã hội. Trọng mọi thời đại, con người luôn là chủ thể sáng tạo ra mọi of cải vật chất, văn hóa xã hội. Trọng lịch sử dựng nước and hold of nước dân tộc ta thì vai trò nhân tố con of người are also been assertion and Minh chứng.

Sau nhiều năm đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đan tầm quan trọng of nhân tố con người, đã đề ra được a number giải pháp hữu hiệu to resolve tốt mối quan hệ Centered lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội and has obtained nhiều thành công đáng khích lệ. Vì vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm to việc duy trì and developers one đội ngũ lao động may chất lượng, số lượng phù hợp with the yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho hội nhập and cạnh tranh thắng lợi trong tương lai.

Đây chính that is not only vấn đề công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC (ASUZAC) nói riêng, mà all doanh nghiệp nói chung cần chú trọng an cách nghiêm túc. Against ASUZAC, vấn đề duy trì and phát triển nhân lực at công ty trong giai đoạn sắp to be a problem hết sức quan trọng and cấp thiết, đòi hỏi sự quan tâm Không có lực of the cấp lãnh đạo công ty.

Trọng thời gian thực tập tại Công ty TNHH ASUZAC, qua nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực of công ty, tôi thấy công tác this was công ty thực hiện relative tốt. Tuy nhiên, làm also some khó khăn cho công ty be still a number điểm hạn chế nhất định in công tác this. Chính vì nhận thấy been tầm quan trọng and sự cần thiết must have công tác tuyển dụng nhân sự in any one doanh nghiệp nào, cho be tôi was lựa chon đề tài: “Một số giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ASUZAC Phẩm

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài This is Nhâm:

  • Hiểu rõ those lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực in the doanh nghiệp.
  • Vận dụng lý thuyết those nghiên cứu been to tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm
  • Rút ra those hạn chế còn tồn tại in công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm
  • Đề ra the solution for cải thiện the limit còn exists and hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm ASUZAC

TẢI TÀI LIỆU