danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

TAI LIEU THAM KHAO

Mẫu danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO cho các bạn đang làm báo cáo thực tập tham khảo nhé.

TAI LIEU THAM KHAO
TAI LIEU THAM KHAO
  1. Phan Đức Dũng – Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính – NXB Lao động xã hội.
  2. Nguyễn Minh Kiều – Giáo trình Tài chính doanh nghiệp căn bản – NXB Lao động xã hội.
  3. Nguyễn Tấn Thành – Giáo trình Phân tích hoạt động doanh nghiệp – NXB Thống kê
  4. TS Trần Ngọc Thơ – Giáo trình tài chính doanh nghiệp hiện đại – NXB Thống kê.
  5. Báo cáo tài chính công ty TNHH Tư vấn- Kế toán Thanh Trí
  6. http://www.thanhtriketoan.com
  7. http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_aspx?ItemID=5691