Danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập marketing

Bao cao thuc tap marketing

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP
1. Nhóm biên soạn: ThS Đinh Tiên Minh,ThS Quách Thị Bửu Châu,ThS Nguyễn Văn Trưng và ThS Đào Hoài Nam ( 2014), Marketing Căn Bản, NXB Lao Động.
2. PGS.TS Trương Đình Chiến ( 2010), Quản trị Marketing, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
3. TSKH Ngô Công Thành (2009), Marketing Lý Luận và Thực Hành, NXB Lao Động.
4. Philip Kotler & Gary Armstrong ( 2012), Những nguyên lý Tiếp thị, NXB Thống Kê.
Tài liệu công ty
1- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012, 2013, 2014.
2- Cơ cấu tổ chức của công ty.
3- Mô hình tổ chức kênh phân phối của công ty.
4- Số lượng khách hàng của công ty năm 2012, 2013, 2014.