Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức cấp phường

công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Báo cáo thực tập : Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú

LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của nền hành chính nước ta đã cho thấy chính quyền cấp phường  luôn giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng. Có thể coi đây là nền tảng của toàn bộ hệ thống chính quyền bởi đây là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động quản lý Nhà nước trên tất cả các mặt ở địa phương, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên chính quyền cấp phường  không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách có hiệu lực và hiệu quả nếu thiếu một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  có đủ trình độ để đảm nhận công việc được giao. Cũng như nhân tố con người trong mọi tổ chức khác, đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  chính là hạt nhân, là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của chính quyền phường nói riêng cũng như toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp phường  nói chung. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết định chất lượng của bộ máy nhà nước”.

Mặc dù trong những năm qua Chính phủ ban hành rất nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ công chức cấp phường  nói riêng nhưng một thực tế khách quan cần nhận thấy là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường , đặc biệt là cán bộ, công chức xã, thị trấn ở các vùng nông thôn và miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò của họ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp phường  và niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức cấp phường  trên địa bàn quận Tân Phú  cũng đã được các cấp chính quyền coi trọng. Từ khi phường Tây Thạnh quận Tân Phú được tách ra từ phường 15 – quận Tân Bình thì nhiệm vụ xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  trên địa bàn phường càng trở nên cấp thiết hơn. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức lúc này không chỉ có đủ phẩm chất, đạo đức, trung thành với sự nghiệp cách mạng, có tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân mà còn cần phải có một trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tế trên, em đã lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập  “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú” với mục đích đưa ra những kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường  của quận Tân Phú  hiện nay và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của quận nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới.

 

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY