Chuyên đề lập dự án khởi nghiệp kinh doanh mở quán ăn

xác nhận thực tập

Chuyên đề lập dự án startup nghiệp kinh doanh mở quán ăn, mình hoàn thiện vào tháng 10/2014, and khá hay nhé các bạn, dành cho các bạn đang làm bài tập started nghiệp kinh doanh, hay làm báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh.

Mục lục bài như sau:

Chương 1: Tổng quan 3
1. Tổng quan về kế hoạch 3
1.1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp 3
1.2. Hiện trạng and purpose 3
1.3. Tầm nhìn định hướng and 3
1.3.1. Mục tiêu ngắn hạn 3
1.3.2. Mục tiêu dài hạn 4
2. Mô tả về sản phẩm, dịch vụ 4
2.1. Phân tích mô tả 4
2.2. Phân tích Ứng dụng 5
2.3. Phân tích lợi ích
2.4. Kế hoạch phát triển
Chương 2: Phân tích thị trường and yếu tố cạnh tranh
1. Phân tích thị trường mục tiêu
2. Lý làm khách treo mua
3. Xác định thị trường tổng thể
4. Phân tích cạnh tranh and SWOT
4.2. Sự cạnh tranh between quán ăn in vực:
4.3. Đối thủ cạnh tranh tìm ẩn:
4.4. Sức ép từ khách hàng.
4.5. Phân tích SWOT
Chương 3: kế hoạch marketing and tổng hợp chi phí
1. Kế hoạch tiếp thị
1.1. TỔNG QUAN.
1.2. Phân tích môi trường
1.2.1. Phân tích thị trường
1.2.1.1. Môi trường vĩ mô
1.2.1.2. Môi trường vi mô
2. Tổng hợp chi phì
2.1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
2.2. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
3. Phân tích tài chính
3.1. Dự kiến doanh thu
3.2. Dự kiến chi phí sản xuất and services
3.3.Dự trù lãi lỗ and cân đối thu chi of dự án đầu tư
3.4. Kế hoạch khấu hao of dự án
3.5. Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng của dự án
3.6. Cân đối dòng tiền dự án đầu of tư
3.7 Đánh giá hiệu quả tài chính dự án of
4. Rủi ro dự án
5. Nhân sự dự án the
5.1. Mô tả công việc:
5.2. Yêu cầu against nhân sự:
5.3. Đào tạo and khen thưởng

CÁC BẠN CLICK ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ THAM KHẢO nhé

Mình nhận làm its bài tập lớn, về kinh doanh, Markerting, nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn be nhu cầu vì without thời gian viết bài.

SDT / Zalo: 0973287149