Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  is Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Ngày nay, Việt nam was chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa nền kinh tế Việt Nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp is hiệu quả kinh tế. Có hiệu quả kinh tế mới possible đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh for those doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy and expanded hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động and round nghĩa vụ against Nhà nước. Để làm been this điều cần thiết trước tiên là must be nắm bắt được those thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất is thông tin kinh tế to kip thời have the following changes cho phù hợp for nền kinh tế mới. Công ty TNHH TM Quốc Tấn with the but it and lực thông tin nắm bắt được was dần dần make nguồn Cap, nguồn hàng, increase tích lũy to open rộng kinh doanh. Công việc kinh doanh of the company đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, which chỉ is bước start to công ty bước sang one giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả nước nói chung and vực thương mại nói riêng non phấn đấu and no lực hết mình thì mới possible đứng vững be.
Trọng quá trình tham gia công tác quản lý tại công ty TNHH TM Quốc Tấn, em nhận thấy hiệu quả hoạt that động kinh doanh is vấn đề quan trọng could not missing for ‘bất kì doanh nghiệp nào. Làm which cần tìm ra biện pháp those Nhâm Move lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây is one of the following khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy it is not a lúc nào cũng theo ý thích of con người vì in kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho we. This is a các vấn đề mà its doanh nghiệp quan tâm cho be em selection đề tài “MỘT SỐ BIÊN PHÁP Nhâm NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẤN” cho khóa luận tốt nghiệp of mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
– Đưa ra those lợi thế and those khó khăn hiện tại in as well as the future for ‘sự phát triển kinh doanh of the company.

– Tìm hiểu those vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại công ty Quốc Tấn.
– Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh in the năm recently to đánh giá đúng thực trạng hiện tại of công ty.
– Đưa ra the biện pháp Nhầm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU.
– Thu thập số liệu thứ cấp
– Thống kê số liệu
– Tổng hợp các phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
4. ĐỐI TƯƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
– Đối tượng: Hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi no gian: tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích: 2007 – 2009 and định hướng phát triển trong tương lai.
5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.
• Phần mở đầu.
• Phần contents.
– Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh.
– Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
– Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu Nhầm quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.