Chiến lược Marketing xuất khẩu trái thanh long đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is Chiến lược tiếp thị xuất khẩu trái thanh long đạt 9 điểm to các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Lời mở đầu
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khái quát về marketing toàn cầu – tiếp thị toàn cầu.
2. Tiến trình hoạch định chiến lược.
2.1. Thấu hiểu and adjust hữu hiệu chiến lượt trọng tâm
2.2. Phân tích tốt yếu tố thị trường and yếu tố cạnh tranh.
2.3. Phân tích tốt those yếu tố nội lực.
2.4. Hình thành chiến lược marketing those TOÀN CẦU
2.5. Phát triển these programs tiếp thị toàn cầu.
2.6. Thực thi chiến lược marketing toàn cầu Chương II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN Lược MARKETING TOÀN CẦU CHO THANH LONG VIỆT. NAM 3. Thấu hiểu chiến and adjust chiến lược trọng tâm. 4. Phân tích its yếu tố bên ngoài. 4.1. Yếu tố thị trường. 4.2. Yếu tố cạnh tranh. 4.3. Yếu tố chi phí. 4.4. Yếu tố công nghệ. 4.5. Yếu tố chính phủ 5. Phán tích nguồn lực nội bộ. 5.1. Sơ lược về tình hình xuất khẩu thanh long of Việt Nam. 5.2. Giá cả. 5.3. Đánh giá chung. Phân tích SWOT cho the doanh nghiệp xuất khẩu thanh long Việt Nam 6. Hình thành chương trình Tiếp thị Toàn cầu 6.1. Chiến lược sản phẩm. 6.2. Chiến lược giá. 6.3. Chiến lược phân phối. 6.4. Chiến lược xúc tiến. 7. Phát triển chiến lược tiếp thị toàn cầu. 8. Thực thi chiến lược.

TẢI TÀI LIỆU