Báo thực tốt nghiệp tín dụng và rủi ro tín dụng tại Agribank

tín-dụng-rủi-ro-tín-dụng

LỜI MỞ ĐẦU

Công cuộc đổi mới đất nước ta được khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và hiện nay chúng ta đang trong quá trình thực hiện.Tại Đại hội VI Đảng đã khẳng định “ Việc chuyển nền kinh tế mang tính tự cấp với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý Vĩ mô của Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, là cần thiết để giải phóng và phát huy các tiềm năng sản xuất của xã hội”. Sự nghiệp này đồng nghĩa với việc vực dậy và phát triển một nền kinh tế lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém về nhiều mặt do đó chúng ta cần  có rất nhiều vốn. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ “ Nguồn vốn trong nước là chủ yếu, nguồn vốn nước ngoài là quan trọng”, phải đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng nội lực của mình là chính. Thực hiện chủ trương đó chúng ta cần phải tổ chức thật tốt các kênh dẫn vốn mà quan trọng nhất là hệ thống Ngân hàng.Đây là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế giúp vốn lưu chuyển đến những nơi cần thiết, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Tuy nhiên, để hệ thống này có thể phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đó thì còn nhiều vấn đề được đặt ra cần giải quyết trong đó có vấn đề rủi ro tín dụng.

Tín dụng Ngân hàng được coi như là“ đòn bẩy” cho sự phát triển kinh tế, là nguồn vốn quan trọng chủ động để phát triển nguồn vốn trong nước. Nghiệp vụ tín dụng cũng là nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng quyết định của mỗi Ngân hàng.Giống như mọi hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tính dụng cũng chứa đựng những rủi ro. Do đặc thù kinh doanh tín dụng là kinh doanh chủ yếu dựa trên tiền của người khác, kinh doanh qua tay người khác nên rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng còn cao hơn rủi ro của các doanh nghiệp vì nó vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của ngân hàng, vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, rủi ro xảy ra trong hoạt động của ngân hàng nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với rủi ro trong các ngành kinh doanh khác. Hậu quả của nó rất dễ lan truyền trong cả hệ thống ngân hàng, gây ra những vụ sụp đổ hàng loạt ngân hàng và những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội và đặc biệt là suy giảm lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, điển hình là vụ đổ vỡ hàng loạt của gần 500 quỹ tín dụng đô thị và hàng nghìn hợp tác xã tín dụng nông thôn ở nước ta những năm 1989-1990

Với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, rủi ro tín dụng đang là vấn đề cấp bách như là thách thức đối với các nhà quản trị ngân hàng. Sự gia tăng các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, thất thoát vốn tín dụng do bị lừa đảo, chiếm dụng… đã khiến cho nhiều ngân hàng điêu đứng, đẩy nhiều ngân hàng vào tình trạng co cụm không dám đầu tư, cho vay. Nhưng đã kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay là cần biết chấp nhận rủi ro và tìm ra biện pháp giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể, để trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhận và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhận thấy tính cấp bách của vấn đề nên em đã lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập ngân hàng Agribank là  “Rủi ro tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đạ Tẻh Lâm Đồng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở xác định nội dung, vai trò của NHTM thông qua hoạt động huy động vốn để cho vay và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, dịch vụ, bài báo cáo tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:

– Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của NHTM.

– Phân tích thực trạng tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Đạ Tẻh.

-Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Chi nhánh Đạ Tẻh đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

–  Đối tượng nghiên cứu: Những lý luận cơ bản về tín dụng và sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng kinh doanh ngân hàng. Trong đó trọng tâm là giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng.

–  Phạm vi nghiêncứu của đề tài: Khảo sát hoạt động của ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Đạ Tẻh trong 3 năm từ 2009 đến 2013. Các giải pháp tăng hạn chế rủi ro:

Phương pháp nghiên cứu:

–  Em đã sử dụng phương pháp luận duy vật biến chứng, duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin  để xem xét các sự vật, hiện tượng trong trạng thái vận động biến đổi không ngừng và thường xuyên có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.

–  Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn để giải  thích nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp.

Kết cấu luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

 Chương 1: Tổng quan về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương 2: Hiện trạng tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Đạ Tẻh-Lâm Đồng.

Chương 3: Nhận Xét và kiến nghị.

 

DOWNLOAD HERE