Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập nhân sự is  Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục.

Trọng giai đoạn phát triển hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước and when Việt Nam đang is members of Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thành viên chính thức của khối mậu dịch thương mại tự do AFTA , hiệp hội its nước Đông Nam Á, and has bình thường hoá quan hệ as Mỹ, ký hiệp định thương mại Việt Mỹ làm vậy đây will be cơ hội but also sự thách thức much lớn cho nền kinh tế còn non trẻ of nước nhà.

Như we known, in all nguồn lực thì nguồn nhân lực is most important in an tổ chức. Nguồn nhân lực has vai trò lớn much in việc thành bại of tổ chức. Trọng thời buổi cạnh tranh khoc nghiệt hiện nay, khì mà luôn have the following changes chóng mặt, Nhung xu hướng mới, those cơ hội thách thức mới and every thì tổ chức must be linh hoạt to thích ứng. Các doanh nghiệp nói chung and other doanh nghiệp Việt Nam nói riêng must biết phát huy nguồn lực your new you can not exist. Một in the nguồn lực quan trọng and necessary nhất of a doanh nghiệp which is nguồn lực nhân sự – nguồn lực con người. Đừng Váy if phát huy tốt nguồn lực this will be a lợi thế lớn much of doanh nghiệp trên thương trường.

Tuy nhiên not doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng and biết khai thác nguồn lực has hiệu quả nhất is against the doanh nghiệp Việt Nam. Vậy vì, để nâng cao hiệu quả in quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng in công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự – “đầu vào” để have a nguồn nhân lực has trình độ chuyên môn cao, has đạo đức … to be đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT, be sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy: PGS.TS Đồng Xuân Ninh and sự giúp đỡ of các anh chị the phòng ban chức năng in công ty with the following kiến ​​thức tích lũy has been along with sự nhận thức tầm quan trọng be of this problem, em mạnh Dan đi sâu nghiên cứu đề tài:

“Một số biện pháp nâng cao Nhâm chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT”

  1. Purpose nghiên cứu.

Purpose of đề tài This is nghiên cứu those lý luận cơ bản also thực trạng of công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT: Phát hiện ra those điểm còn tồn tại đồng thời đề xuất ý kiến Nhậm giúp công ty has been one đội ngũ nhân viên may chất lượng better.

  1. Phạm vi and the object nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu phạm vi in ​​Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT.

Đối Tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

  1. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài use phương pháp nghiên cứu such as: Phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp compare …

Đề tài this bao gồm ba phần:

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự    

Phần II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

Phần III: Một số biện pháp nâng cao Nhâm chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

Làm hạn chế thời gian and trình độ, chuyên đề will avoid from the following Khiêm khuyết nhất định. Em much mong receive the following ý kiến ​​đóng góp of thầy!

TẢI TÀI LIỆU