Báo cáo thực tập quả trị nhân sự đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài  Báo cáo thực tập quả trị nhân sự đạt 9 điểm was đạt điểm cao in quá trình bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp. Hy vọng for mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp this will help cho quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp of các bạn be trở lên dễ dàng than.

LỜI Nơi Đâu

1. Lý làm select đề tài
Nhƣ we will biết ngày nay vực nhà hàng – khách sạn đang trở be rất “nóng” and which are also be a very vực phức tạp. Chất lượng dịch vụ phụ thuộc lớn much to the độ, trạng thái and tình cảm of nhân viên. Đời sống con ngƣời ngày as cao vì thế nhu cầu đòi hỏi chất lƣợng phục vụ ngày as a hoàn thiện than. Càng ngày as you nhiều nhà hàng – khách sạn đƣợc xây dựng and sự cạnh tranh khắc nghiệt that than. Chính vì vậy you want to đứng vững and phát triển hùng mạnh đòi hỏi nhà quản lý which must have giải pháp thích hợp. In which QUẢN TRỊ NHÂN SỰ be a problem very important đƣợc nhiều nhà quản lý hết sức quan tâm.
Có thể nói QUẢN TRỊ NHÂN SỰ is chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại of a doanh nghiệp or tổ chức. Nhà lãnh đạo giỏi is ngƣời biết sắp xếp nhân sự đúng vị trí and đúng công việc. Bên cạnh which làm đặc thù of nghề nghiệp, đội ngũ nhân viên luôn đa dạng, phức tạp, khác biệt về Tuổi tác, giới tính, tâm lý …. have to those dẫn khó khăn in việc quản trị nhân sự. Vì thế làm tốt công tác this will help doanh nghiệp or tổ chức hoạt động hiệu quả and ngày as chuyên nghiệp than that nhƣ tạo đƣợc vị thế riêng cho mình.
Đây are also chính is reason em select đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự  in khách sạn Oscar Sài Gòn “làm bài báo cáo tốt nghiệp. Mong that qua đề tài this, bản thân em có cơ hội to open rộng kiến thức và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích in thời gian hoàn thành đề tài.

2. Mục tiêu nghiên cứu Công tác QUẢN TRỊ NHÂN SỰ very important. Vi vậy em wish phân tích thực trạng, tìm ra điểm mạnh điểm yếu and in cách quản lý nhân sự tại khách sạn Oscar Sài Gòn. From given the giải pháp tối ƣu nhất nhâm nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực and generate one đội ngũ nhân viên has phong cách làm việc chuyên nghiệp to Move lại sự hài lòng cho khách hàng, đƣa khách sạn Oscar lên tầm cao moi.

3. Đối tượng and phạm vi nghiên cứu Đối Tượng nghiên cứu: Toàn bộ nhân viên hiện đang công tác, làm việc in khách sạn Oscar Sài Gòn. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu in the range vi hoạt động tổ chức kinh doanh of khách sạn, đặc biệt is the problem related nhân lực, chất lượng nhân lực and công tác quản trị nhân lực tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn.

4. Phương pháp nghiên cứu  Để hoàn thành bài báo cáo this, em đã use phương pháp sau: -. Phương pháp thống kê.

– Phương pháp phân tích

– Phương pháp phỏng vấn.

– Phương pháp quan sát and đối chiếu comparison.

5. Kết cấu đề tài of Gồm 3 chương:.

Chương 1. Lý luận chung về quản trị nhân sự.

Chương 2. Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn

Chương 3. Giải pháp – kiến nghị for nâng cao công tác nhân sự tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.