Báo cáo thực tập phân tích tình hình lợi nhuận công ty.

mối quan hệ doanh thu chi phí lợi nhuận

thuctaptotnghiep.net giới thiệu các bạn bài làm báo cáo thực tập Một số biện pháp, đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận
Kinh tế nước ta trong những năm vừa qua đã có những bước đi nhảy vọt, tăng trưởng cao và đang trong đà hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nền tảng cơ bản chủ chốt để đẩy nền kinh tế nước ta phát triển chính là sự năng động của các doanh Nghiệp cộng thêm chính sách thông thoáng, đúng đắn của Nhà Nước. Chính nhờ sự hoạt động năng động của các doanh Nghiệp đã đem lại lợi nhuận, tạo tiền đề cho sự phát triển và thể hiện vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.
Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế quan trọng nhất của các hoạt động kinh doanh của doanh Nghiệp. Lợi nhuận là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh Nghiệp, nó là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như tiềm năng của mỗi doanh Nghiệp. Để tồn tại và phát triển thì điều chủ yếu quan trọng nhất là các doanh Nghiệp phải làm ăn có hiệu quả, phải thu được lợi nhuận. Lợi nhuận và các giải pháp làm tăng lợi nhuận đã và đang trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh Nghiệp, nhất là những năm gần đây khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng to lớn của lợi nhuận, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương, được sự hướng dẫn nhiệt tình của ………………… và sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong ban lãnh đạo công ty , em đã lựa chọn đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG KD TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV-XD HẢI PHƯƠNG” làm báo cáo thực tập
Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu tập trung vào lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ. Bản luận văn này chỉ tập trung làm rõ khái niệm, nguồn gốc, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường, đồng thời nêu ra một số biện pháp tăng lợi nhuận để Công ty Hải Phương có thể thực hiện.
Bản luận văn ngoài mở đầu và kết luận gồm 4 phần
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương
Chương 2: Cơ sở lý luận về lợi nhuận
Chương 3: Tình hình lợi nhuận của Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương.
Chương 4: Một số biện pháp, đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương.

DOWNLOAD

 

 

nhận làm báo cáo thực tập

viết thuê báo cáo thực tập

làm thuê báo cáo tốt nghiệp

viết thuê luận văn

dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập