Báo cáo thực tập marketing công ty Trúc Điểm chạy SPSS

báo cáo thực tập spss

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phận mềm SPSS 11.5 để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích phương sai (oneway Anova), min, max, sth.

CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU

1.1  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, thì hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với môi trường tự do cạnh tranh trong cơ chế đầy biến động, phức tạp và chưa ổn định. Một trong những thế mạnh của doanh nghiệp ngày nay phải kể đến sự đóng góp của hoạt động Marketing, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giữa nhà cung ứng và người tiêu thụ.

Việc xây dựng chiến lược Marketing nhằm định hướng cho doanh nghiệp, tránh tình trạng bị động khi môi trường kinh doanh thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì chiến lược Marketing có vai trò quan trọng, nó có ảnh hưởng đến phương hướng hoạt động, đến sự thành bại của doanh nghiệp trong cả một giai đoạn, thời kỳ… cho nên những nhà xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp không những giỏi về chuyên môn, nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác thông tin về hoạt động của doanh nghiệp mà còn phải là những người am hiểu về thị trường, có tầm nhìn xa và bao quát, đặc biệt là phải có một tư duy sáng tạo cao trong xây dựng chiến lược.

Xuất phát từ nhận thức trên, sau thời gian thực tập tốt nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của cô và toàn bộ nhân viên công ty đã giúp tôi viết bài báo cáo thực tâp marketing:

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing tại công ty TNHH  Kiến Trúc Điểm”

1.2  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở nhận thức về chuyên ngành marketing, cùng với phương pháp tiếp cận khoa học, từ đó rút ra được ưu nhược điểm, hạn chế và đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả Marketing của công ty.

1.3  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Sẽ khảo sát trực tiếp những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty TNHH Kiến Trúc Điểm tại khu vực TP.HCM

1.4  PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Do năng lực còn hạn chế của bản thân nên không nghiên cứu bao quát tổng thể hết toàn bộ mọi hoạt động marketing của công ty mà chỉ tập trung nghiên cứu một cách tổng quát về thực trạng 4P của công ty.

1.5  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình nghiên cứu được thực hiện trong ba giai đoạn:

Nghiên cứu sơ bộ: sử dụng phương pháp định tính. Thảo luận nhóm để điều chỉnh và bổ sung thang đo chất lượng dịch vụ .

Nghiên cứu chính thức: sử dụng phương pháp định lượng bằng cách lập ra bảng câu hỏi khảo sát với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp nhằm kiểm định thang đo và xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự  hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại công ty Archimarks

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phận mềm SPSS 11.5 để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích phương sai (oneway Anova), min, max, sth.

1.6  KẾT CẤU

Ngoài phần mục lục, danh mục sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo cùng với phần phụ lục, nội dung của bài báo cáo thực tập gồm có 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận về Marketing.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Phân tích thực trạng hoạt động Marketing tại công ty Kiến Trúc Điểm

Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty Kiến Trúc Điểm thời gian tới

 

 DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Ngoài ra còn có đề tài tải SPSS:Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử chạy SPSS