Báo cáo thực tập mầm non rèn luyện kỹ năng biểu cảm cho trẻ

Báo cáo thực tập mầm non rèn luyện kỹ năng biểu cảm cho trẻ qua trò chơi đóng kịch  is bài  báo cáo thực tập sư phạm mà nhóm mình hoành thành chia sẻ cho các bạn sinh viên mầm non làm tài liệu tham khảo.

Nhâm xay dung những con người và thế hệ mầm non kế thừa, gắn boa cho lý tưởng đọc lập chủ nghĩa xã hội. Có đạo đức trong sáng có ý thức kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc cnăng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Vệt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghiệp, có thể tính tổ chức kỷ luật, khỏe sức và những kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chính vì nắm được tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vực học mầm non được đào tạo và phát triển toàn diện cho trẻ, những mầm non tương lai của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ sau đây quan trọng của phi trường mầm là phát triển ngôn ngữ, dạy trẻ tập nói làm cơ sở tiếp thu trí thức sau này ra khỏi bậc khác. Chính vì vậy thấy được tầm quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ ra trường mẫu giáo đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo 4 tuổi khi đề tài này là trách nhiệm của người giáo viên mầm non tương lai em muốn đóng góp một phần hiểu biết của mình để Phát triển ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt phương pháp dạy nói năng lưu loat biểu cảm của trẻ qua việc đóng kịch.

Đề tài gồm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung

Phần 2: Nội dung

Phần 3: Kết luận

Qua việc tìm tài liệu tham khảo và sự hướng dẫn của thầy giáo Đinh Hồng Thái cho đến khi Nay em đã hoàn thành xong đề tài, tuy nhiên khả năng về kinh nghiệm và Cap hiểu biết còn hạn chế là trong quá trình làm đề tài còn nhiều sai sot mong thầy cùng các bạn đóng góp ý kiến ​​cho đề tài hoàn thiện được

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

CÁC BẠN CÓ THỂ XEM VÀ THAM KHẢO CÁC BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÁC  TẠI ĐÂY