Báo cáo thực tập kế toán thuế GTGT và thuế TNDN (2014)

kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng

Giới thiệu các bạn sinh viên báo cáo thực tập kế toán  đề tài:Báo cáo thực tập kế toán thuế GTGT và thuế TNDN (2014)

TẢI TẠI ĐÂY

Trích đoạn:

1.1. Khái niệm và vai trò
1.1.1.Khái niệm
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội.

1.1.2. Vai trò

Huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước: thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nền tài chính quốc gia dựa vào nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân, trong đó thuế nội địa trở thành nguồn thu chính góp phần tăng thu ngân sách.

Điều tiết vĩ mô nền kinh tế để giảm bớt các khiếm khuyết của thị trường và mức độ phân bố chưa hiệu quả các nguồn lực của xã hội.

–          Khuyến khích nâng đỡ hoạt động kinh tế cần thiết, có hiệu quả kinh tế cao.

–          Thu hẹp, không khuyến khích những mặt hàng xa xỉ, lãng phí.

–          Góp phần khuyến khích khai thác nguyên vật liệu, vật tư trong nước để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

–          Thuế có vai trò quan trọng trong việc quản lí, hướng dẫn và khuyến khích sản xuất, hợp tác đầu tư phát triển, nâng đỡ những hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi cho mọi thành phần kinh tế; góp phần đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội để hạn chế sự chênh lệch lớn về mức sống, về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội:

–          Thuế là công cụ để Nhà nước can thiệp vào quá trình phân phối thu nhập.

–          Điều hoà thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có thể được thực hiện thông qua các sắc thuế trực thu

–          Ngoài ra việc điều hoà thu nhập, định hướng tiêu dùng còn có thể được thực hiện một phần thông qua các sắc thuế gián thu như thuế tiêu thụ đặc biệt

–          Thuế là công cụ quan trọng nhất để phân phối điều tiết lợi tức quốc dân, thuế là công cụ quan trọng để góp phần tích cực vào giảm bội chi ngân sách, giảm lạm phát, từng bước góp phần ổn định xã hội và chuẩn bị điều kiện cho phát triển kinh tế lâu dài.