Báo cáo thực tập kế toán bán hàng thiết bị vệ sinh của công ty Ehome

Thuctaptotnghiep.net xin chia sẻ cho các bạn bài  Báo cáo thực tập kế toán bán hàng thiết bị vệ sinh của công ty Ehome hay mà bên mình hỏi hoàn thành để các bạn tham khảo.

Trong các doanh nghiệp thương mại thì hàng hoá là cái quan trọng nhất.
Do đó, việc tổ chức quản lý hàng hoá trong công ty không đƣợc thực hiện tốt thì
mới có thể đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.
Chính vì vậy là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực buôn bán hàng
hoá,
công ty cổ phần Ehome luôn đặt việc tổ chức quản lý hàng hoá lên hàng đầu. Từ khâu tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng, nhập khẩu hàng hoá,
dự trữ và bảo quản hàng hoá đến khâu tiêu thụ hàng hoá trong nƣớc sẽ phải xây
dựng kế hoạch cụ thể.
Công tác kế toán hàng hoá làm đó mà đóng vai tro một vô cùng quan
trọng. Từ kế toán hàng mua, thủ kho để Kế toán hàng bán sẽ phải có sự kết
hợp chặt ché với nhau, tạo ra một hệ thống quản lý có hiệu quả để mang lại kết
quả hoạt động tốt nhất cho công ty.
Nhận thức được điều đó, trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần
Ehome, em hiện có cơ hội đƣợc tìm hiểu về hệ thống quản lý nói chung và hệ
thống kế toán nói riêng của công ty, các phần hành kế toán và phƣơng khác pháp
kế toán mà công ty đang áp dụng là nhƣ mặt hàng mà công ty đang buôn
bán. Và đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh chị công ty in
và đặc biệt là phòng kế toán, cùng với sự hƣớng dẫn của Ths. Nguyễn Văn Thụ,
em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ
phần Ehome” cho đề tài tốt nghiệp của mình.
Nội dung đề tài của em Gốm 3 chƣơng:
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI
Chương II: THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME
Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Nhâm HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME
Qua quá trình nghiên cứu mặc dù cố gắng hết mình, nhƣng đối với kiến
thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết về công ty còn hạn chế được những điều sau đây vấn đề em
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sv: Lê Thị Minh Trang – QT1404K Trang 2
tìm hiểu và trình bày trong khoá bài luận này là mất tích sốt. Vi vậy em mong
đƣợc sự góp ý của các thầy cô giáo và các cán bộ kế toán công ty của Nhầm giúp
cho bài khoá luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Đồng thời cũng giúp em có điều
kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình phục vụ tốt hơn và cho công tác kế
toán sau này

TẢI TÀI LIỆU