Báo cáo thực tập bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty Nam Sơn

báo cáo thực tập bảo hiểm xã hội

Báo cáo thực tập ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty TNHH Nam Sơn 2014

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời. Cùng với sự  đổi mới của nền kinh tế đất nước trong thời gian vừa qua , chính sách BHXH cũng được điều chỉnh, thay đổi để phối hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước, với nguyện vọng của người lao động. Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH.

Thực hiện tốt BHXH là quyền cũng như trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện BHXH đã bộc lộ nhiều yếu kém. Các đơn vị doanh nghiệp tham gia chưa có sự hiểu biết rõ ràng về BHXH. Họ chưa coi việc BHXH là qưyền lợi và nghĩa vụ của chính họ và người lao động của họ. Do vậy họ tham gia chưa tự giác và chưa đầy đủ, thực hiện BHXH còn chưa phổ biến, đồng đều nên kết quả còn rất hạn chế. Thực tiễn đòi hỏi cần phải có các giải pháp để cải thiện tình hình này, tạo cở sở thực hiện chích sách BHXH ngày càng tốt hơn. Nhận thức được tình hình này,trong quá trình thực tập tại công ty TNHH TMDV NAM SƠN, em đã chọn đề tài báo cáo thực tập ngành bảo hiểm “Tình hình thực hiện BHXH tại công ty TNHH TMDV NAM SƠN” làm để tài nghiên cứu.

Bài khóa luận gồm 3 chương:

Chương 1:Giới thiệu Công ty TNHH TMDV NAM SƠN.

Chương 2: Tình hình thực hiện BHXH tại Công ty TNHH TMDV NAM SƠN.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt BHXH tại công ty TNHH TMDV NAM SƠN.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY