Báo cáo thử việc mẫu

Kính gửi: – Ban giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh
– Trưởng bộ phận bán hàng.

Tên tôi là Mai Thị Ngọc Hà
Sáu when tuyển dụng vào làm việc tại chi nhánh Vinacontrol Quảng Ninh and are học khóa đào tạo kỹ năng bán hàng. Tôi been phân công về bộ phận bán hàng for vị trí công tác is nhân viên bán hàng for nhận kế hoạch bán hàng for the time is 02 tháng. Trọng thoi gian công tác vừa qua been sự tận tình giúp đỡ of trưởng bộ phận bán hàng Từ Tú Hà and các anh chị in ban lãnh đạo and cán bộ of công ty along with sự Nô lực học hỏi nghiêm túc of bản thân, tôi have completed tốt công việc been giao. Nay tôi viết báo cáo thu hoạch this, tổng hợp quá trình làm việc, đánh giá nhận xét ​​and rút ra bài học kinh nghiệm. Kính trình lên ban giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh and trưởng bộ phận bán hàng. Rất mong được sự đánh giá nhận xét ​​of các anh chị in ban lãnh đạo and mong receive sự quan tâm giúp đỡ of giám đốc chi nhánh cùng ban lãnh đạo chi nhánh tạo điều kiện cho tôi been công tác lâu dài.
Bản báo cáo be chia làm 4 phần:
Phần1: Tổng quan về công ty
Phần 2: Những công việc been giao
Phần 3: Kết quả đạt been in thời gian thử việc
Phần 4: Đánh giá and nhận xét.