Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trạng giải pháp and đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

PHẦN 1

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  1. CÁC Khai NIỆM:

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

– Nhân lực: is not enabled and trí lực of con người.

+ Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính, … of each người. Every người have a chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngoi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, sống level, level thu nhập, … khác nhau be tình trạng thể lực of each người are also hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày one nâng cao If you chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động also has been đầu tư, quan tâm đầy đủ.

+ Trí lực: là trình độ giáo dục đào tạo, is the skills and kinh nghiệm làm việc, is the capabilities bam sinh, tài năng, Long thiếc, cách nhân, … of each con người. It is the result of the entire quá trình học tập, thức nhận, suy nghĩ, tư duy of each người bao gồm its capabilities tưởng tượng, ghi nhớ, Thu Nhan tri thức, …

– Nguồn nhân lực of tổ chức:

Có thể hiểu nguồn nhân lực is tổng thể nhân lực of the cá nhân làm việc in nội bộ tổ chức then and are đánh giá thông qua hai mặt: số lượng and chất lượng.

+ Số lượng nguồn nhân lực: là số người lao động làm việc in tổ chức

+ Chất lượng nguồn nhân lực: là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội and đời sống người lao động of.

– Vai trò of nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực is tài sản quan trọng nhất in each tổ chức since it quyết định từ khâu đầu vào to khâu đầu ra. Để one quá trình sản xuất been diễn ra thì must have nguồn lực such as: nhân lực, vật lực, tài lực. Thông through quá trình sản xuất, the nguồn lực combined with nhau tạo ra sản phẩm the vật chất but in which nguồn nhân lực is nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, nguồn nhân lực is one of the following nguồn lực could not be missing in quá trình sản xuất kinh doanh of each tổ chức.

1.2. Khái niệm đào tạo and phát triển:

Phát triển nguồn nhân lực:

Phát triển nguồn nhân lực been hiểu which is hoạt động học tập has been tổ chức diễn ra Nhâm changed hành vi làm việc cho người lao động. Theo that, phát triển nguồn nhân lực bao gồm:

– Đào tạo: hoạt động đào tạo is the hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động nắm rõ than chuyên môn, nghiệp vụ of mình ở công việc hiện tại, BỔ SUNG those kiến thức missing to execute công việc one way better.

– Giáo dục: as those hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động possible bước into a nghề or switch to one nghề khác thích hợp than trong tương lai.

– Phát triển: is the hoạt động học tập beyond from phạm vi công việc trước mắt of người lao động, Nhâm mở ra cho người lao động those công việc mới based on the following định hướng tương lai of tổ chức.

TẢI TÀI LIỆU