Thực trạng mua căn hộ chung cư của người tiêu dùng hiện nay

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua căn hộ chung cư của người tiêu dùng trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2012

LỜI NÓI ĐẦU

Thị trường BĐS nói c hung và căn hộ chung cư nói riêng có vai trò quan trọng
trong n ền kinh tế của mỗi quốc gia. Đây là một thị trường đặc biệt không những có
ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của toàn nền kinh tế m à còn ảnh hưởng đến đời
sống xã hội. Th êm vào đó thị trườ ng BĐS có m ối liên h ệ mật thiết đối với các thị
trường khác nh ư thị tr ường t ài chính, tiền tệ… v à có tác động rộng lớn đến mọi tầng
l ớp dân cư.
Thị tr ường BĐS nước ta trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự tăng
trưởng kinh tế- xã hội của đất nước. Thị trư ờng BĐS đ ã thu hút nhiều nguồn vốn
đầu tư và góp phần vào s ự phát triển của các đô thị, tham gia kích cầu và t ừng bước
c ải thiện nhu cầu nh à ở của nhân dân.
Tuy nhiên, ngành BĐS nói chung và căn hộ chung cư nói riêng đang chịu tác
động trực tiế p của suy thoái kinh tế mà cụ thể là sự suy giảm TTCK; thị trường tài
chính; lãi suất ngân hàng tăng cao; giá nguyên vật liệu xây dựng gia tăng… Biến
động ngành BĐS đang ảnh hưởng đến độ thanh khoản thị trường tài chính, các ngân
hàng ch ịu ảnh h ưởng nặng nề vì nh ững khoản nợ xấu BĐS khổng lồ.
Bên cạnh đó, bản thân ngành kinh doanh BĐS đòi hỏi những tư duy lớn, khung
pháp lý ổn định và khả năng quản trị mạnh.Tuy nhiên những vấn đề như trình độ
quy hoạch, tiến độ thi công, chất lượng công trình, năng lực quả n lý d ự án, khả
năng kiểm soát thị trường BĐS,… ở Việt Nam đang rất yếu. Những điều này khiến
cho những khó khăn trên thị trường BĐS thêm trầm trọng. Ngoài ra trong quá trình
phát tri ển, những xu hướng vận động xã hội như di dân, nhập c ư, pha tạp văn hóa,
c ấu trúc đô thị, tâm lý xã hội…liên tục tác động và ảnh h ưởng đến quá trình đầu tư
và phát triển của ngành kinh doanh BĐS.
Thị trường căn hộ chung cư thời gian qua bên c ạnh bước phát triển v ượt bậc
đang t ồn tại nhiều hạn chế, phát triển thiếu lành m ạnh v à không bền vững. Cụ thể
cung – cầu về chung cư bị mất cân đối. T ình trạng đầu c ơ nhà, kích cầu “ảo” để
nâng giá căn hộ chung cư làm cho thị tr ường diễn biến thất thường, nhiều cơn sốt
giá nhà chung cư đã xảy ra r ất phức tạp, khó lường dẫn đến hệ quả là cá c doanh
nghiệp kinh doanh căn hộ chung cư dễ gặp khó khăn trong việc tiếp tục kinh doanh,
các ngân hàng thương mại gia tăng tỷ trọng nợ xấu do cho vay kinh doanh chung
cư, trong khi nhu cầu nh à ở cho đại bộ phận dân cư vẫn đang gặp khó khăn, nhất l à
đối tượng lao động có thu nhập thấp, trung bình… gây ảnh hưởng đến phát triển
kinh t ế – xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, việc t ìm hiểu v à nắm bắt chắc nhu cầu
c ủa người tiêu dùng s ản phẩm căn hộ chung cư, người đi mua cũng cần đ ược nghi ên
c ứu sâu thêm.
Vì vậy, để khắc phục các vấn đề nêu trên nh ằm phát triển thị trường căn hộ
chung cư lành mạnh, cần hoàn thiện các chính sách vĩ mô nhằm tạo môi trường
thu ận lợi, lành mạnh cho thị trường căn hộ chung cư phát triển. Đó chính là lý do
tôi ch ọn đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua căn hộ chung
cư của người tiêu dùng trên địa bàn TP. HCM” nhằm nghiên cứu thực trạng phát
tri ển của thị trường căn hộ chung cư, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
mua căn hộ chung cư của người tiêu dùng trên địa bàn TP. HCM từ đó kiến nghị
các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường chung cư trên địa bàn TP.
HCM nói riêng và có thể tham khảo cho cả nước

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình