Thực trạng, giải pháp tạo động lao động tại Công ty gạch ngói Hoa Sơn

kết luận trong báo cáo thực tập

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự is Thực trạng, giải pháp tạo động lao động tại Công ty gạch Ngòi Hoa Sơn

Quản Lý Nhơn sự dự out tầm vĩ mụ hay vi mô in background kinh tế thị trường, vừa is one khoa học vừa is one nghệ thuật and có ảnh hưởng very big to quá trỡnh phot triển Đất nước nói chung and other doanh nghiệp núi Riong . Muốn sử dụng hiệu quả has con người in xắn xuất lao động điều quan trọng and meaningful quyết định, as a must be phot huy sức mạnh con người khai thác capabilities năng lực tiềm ẩn and sở trường of con người. Muốn vậy đùi hỏi must have chính sách đúng Đàn về quản lý nhơn sự “làm thế nào to khuyến khích người lao động làm việc Hằng nói, Song Tao? Hay làm thế nào tạo động lực cho người lao động “but which is one cả vấn đề phức tạp.

Trọng Quo trỡnh cụng nghiệp Hua hiện đại hóa đất nước đổi mới and mechanisms quản lý kinh tế nước ta out, Thợ vấn đề quản lý hiệu quả nguồn has Nhơn lực. in which vấn đề tạo động cho người lao động, is one of the following biện pháp cơ bản Nhâm nâng cao năng xuất lao động cải thiện đời sống vật chất and văn hóa tinh thần cho người lao động góp phần nâng cao capabilities cạnh tranh of doanh nghiệp giúp increase doanh thu lợi nhuận and. Như vậy việc tạo động lực lao động tại in the doanh nghiệp hoạt động is necessary.

Tuy nhiên đây still be a problem nan giải đối with doanh nghiệp nước ta. Để khắc phục those thiếu Sot nham tạo động lực cho người lao động Move lại hiệu quả cao. Tôi select đề tài: “Thực trạng giải pháp and make động in lao động tai Công Ty TNHH Hoa Sơn” làm purpose nghiên cứu cho chuyên đề of mỡnh.

– Purpose nghiên cứu from the following lý luận về quản trị Nhơn sự and from thực tiễn hoạt động của cụng ty Hoa Sơn Tom ra COC giải phỏp to create a động lực cho người lao động nâng cao năng Nhậm xuất lao động

– Phạm vi nghiên cứu với contents đề tài Tép cận in giới hạn về thời gian nghiên cứu năng lực and tế of an sinh Vion tụi xin phộp nghiờn cứu hoạt động của công ty từ năm 2003-2007. Tron bỡnh diện phương pháp luận là chủ yếu

– Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp quan sát, suy luận logớc, Phương phỏp để sỏnh tiếp cận thực tế Nhâm phân tích đánh giá and problems. With the purpose, giới hạn and phương pháp nghiên cứu such as trên.Toàn bộ chuyên đề be chia làm ba chương như sau:

Chương 1: Khai quat CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG TRONG LAO ĐỘNG

Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HOA SƠN

Chương 3: CÁC PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TẠO ĐỒNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HOA SƠN

TẢI TÀI LIỆU