Thực trang công tác quản trinh nhân sự tại công ty xây dựng Minh Phương

báo cáo thực tập

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trang công tác quản trinh nhân sự tại công ty xây dựng Minh Phương

Trọng nền kinh tế tri thức, yếu tố con người and administrative con người  đƣợc xem is
the following yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công of a doanh nghiệp. Sự
thành công of any one tổ chức hay doanh nghiệp nào cũng will depend chủ
yếu vào tài sản con ngƣời rather than tài sản vật chất. Nhà cửa, thiết bị, cơ sở sản xuất and
công nghệ will be mua đƣợc, nhƣng bí quyết and tài năng of con ngƣời for thực
hiện công việc thì khó kiếm than many and not a lúc nào also mua đƣợc
bằng tiền . Làm which công tác quản trị nguồn nhân lực is one vấn đề hết sức quan trọng.
It is góp phần no less in việc làm be the following giá trị vô hình are mutually hữu hình cho
tổ chức hay doanh nghiệp then.
Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại one công ty, làm
nhận thấy đƣợc sự cấp thiết of đề tài be em selection đề tài: PHÂN TÍCH THỰC
TRANG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG.
II. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài
Trong quá trình nghiên cứu, em có use phƣơng pháp:
-. Tổng hợp tài liệu, dữ liệu liên
quan. – Sử dụng phƣơng pháp thống kê for phân tích tổng hợp
– Vận dụng those hiểu biết thông qua khảo sát thực tế.
– Tiến hành phân tích, đánh giá and then đƣa ra phƣơng pháp hoàn thiện.
– Ngoài ra, trong đề tài em đã lấy số liệu tại Phòng Hành chính – Nhân sự and
Phòng Tài chính – Kế toán in hai năm 2012, 2013.
III. Giới hạn of đề tài
Đối tƣợng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty Cổ
phần Tƣ vấn đầu tƣ and Thiết kế xây dựng Minh Phƣơng.

Phạm vi nghiên cứu: Do giới hạn về thời gian and năng lực of sinh viên, em
can not be nghiên cứu bao quát tổng thể toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh of
Công ty Cổ phần Tƣ vấn đầu tƣ and Thiết kế xây dựng Minh Phƣơng mà chỉ tập
trung vào nghiên cứu tình hình nhân sự and công tác quản trị nhân sự of Công ty Cổ
phần Tƣ vấn đầu tƣ and Thiết kế xây dựng Minh Phƣơng trên cơ sở chuyên đề thực
tập tốt nghiệp.
IV. Kết cấu of đề tài
Ngoài phần mở đầu and phần kết thúc thì phần contents chính of bài chuyên đề
đƣợc chia làm ba phần chính, bao gồm:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Tƣ vấn đầu tƣ and Thiết kế xây dựng. Minh Phƣơng Phần 2: Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn đầu tƣ and Thiết kế xây dựng Minh Phƣơng. Phần 3: Mô tả nhiệm vụ đƣợc phân công and kết quả sinh viên đạt đƣợc in quá trình thực tập.

TẢI TÀI LIỆU