Tài liệu ôn thi kiến thức chung công chức kho bạc 2017

thuctaptotnghiep.net giới thiệu đến các bạn Tài liệu ôn thi kiến thức chung công chức kho bạc 2017. Bộ tài liệu đã update các văn bản luật mới thuận tiện cho các bạn ôn thi công chức kho bạc 2017

NỘI DUNG TÀI LIỆU
          Nội dung kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính (Chuyên đề 16,17);
          Luật cán bộ, công chức;
          Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN (xem ở dưới).