Đề cương báo cáo thực tập nhân sự CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO

 

Đề cương báo cáo thực tập nhân sự : Vấn đề nhân sự và quản trị nguồn nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt với một tổ chức nói chung và đối với các quản trị gia nói riêng. Không có một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân sự. Quản trị nguồn nhân sự là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân sự để đạt được mục đích của tổ chức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có công ty bay dịch vụ hàng không VASCO, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay.
Với vai trò là công ty bay dịch vụ, VASCO đã và đang tận dụng những lợi thế về nguồn nhân lực của mình để không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động cho đội ngũ công ty. Tuy nhiên, VASCO cũng đang đứng trước những thử thách lớn trong công tác quản trị nguồn nhân lực
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tôi đã chọn đề cương báo cáo thực tập đề tài: ” MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO”, để làm báo cáo thực tập qua đó có xem xét thực trạng về nguồn nhân lực tại công ty nhằm mong muốn xây dựng, phát triển công ty lên tầm cao mới.

LỜI CAM ĐOAN ii
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
PHẦN GIỚI THIỆU 1
1. Lý do lựa chọn đề tài 1
2. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 3
1.1 Giới thiệu chung 3
1.2 Cơ cấu tổ chức 4
1.2.1 Sơ đồ tổ chức 4
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 6
1.3 Nguồn lực tài chính của công ty 8
1.4 Các hoạt động kinh doanh 9
1.4.1 Bay vận tải: 9
1.4.2 Vận tải hàng hóa 9
1.4.3 Bay dịch vụ 9
1.4.4 Bay dịch vụ khác: 9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO. 11
2.1 Tình hình sử dụng lao động ở VASCO 11
2.1.1 Quy mô lao động 11
2.1.2 Phân bổ lao động tại các phòng ban 12
2.1.3 Phân bổ theo trình độ 13
2.1.4 Phân bổ theo độ tuổi lao động và giới tính 14
2.2 Phân tích về tình hình quản lý nhân sự tại VASCO. 15
2.2.1 Công tác tuyển dụng 15
2.2.2 Qúa tình hội nhập và môi trường làm việc của công ty: 17
2.2.3 Phân tích tiền lương tại công ty: 19
2.2.4 Chính sách động viên nhân viên tại công ty 19
2.2.5 Về công tác đào tạo nâng cao 20
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO 21
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 21
3.1.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 21
3.1.2. Định hướng cho công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 21
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại VASCO. 22
3.2.1 Nâng cao chất lượng phân tích công việc 22
3.1.2 Hoàn thành công tác tuyển dụng: 23
3.2.3. Nâng cao chất lượng đào tạo và phất triển nguồn nhân lực 24
3.2.4 Hoàn thiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý. 26
3.2.5 Hoàn thiện hơn nữa bộ máy quản lý của công ty 27
3.1.6 Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất 28
3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước 28
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

Đề cương báo cáo thực tập kế toán Tiêu thụ và Xác định kết quản kinh doanh

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài  KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CAO SƠN. chúc các bạn có được một đề tài , đề cương báo cáo thực tập hoàn chỉnh để làm báo cáo cho mình, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm  tại Đề cương báo cáo thực tập kế toán

1.Tầm quan trọng của đề tài:
Trong nền kinh tế hiện nay – nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường trên đà ổn định và phát triển.
Cùng với sự đi lên của đất nước quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và nâng cao. Mọi doanh nghiệp dù kinh doanh các mặt hàng khác nhau theo bất kỳ hình thức nào cũng đều phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế. Đó là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Nhưng vấn đề quan trọng là làm thế nào để đạt tối đa hiệu quả kinh doanh. Đây cũng chính là câu hỏi làm các nhà doanh nghiệp phải suy nghĩ. Để kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải nắm bắt được cơ hội kinh doanh, đồng thời để đảm bảo thắng lợi bền vững trong cạnh tranh. Muốn vậy họ phải biết giữ uy tín, biết người biết mình trên mọi phương diện.
Chính vì thế quá trình tiêu thụ hàng hoá có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, góp phần đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
2. Nguyên nhân, động lực lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập
Mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quôc dân. Đối với bản thân doanh nghiệp có bán được hàng thì mới có thu nhập để bù đắp những chi phí bỏ ra, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống của người lao động, tạo nguồn tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân. Việc xác định chính xác kết quả kinh doanh là cơ sở xác định chính xác hiệu quả hoạt động cuả các doanh nghiệp đối vối nhà nước thông qua việc nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, xác định cơ cấu chi phí hợp lý và sử dụng có hiệu quả cao số lợi nhuận thu được giải quyết hài hoà giữa các lợi ích kinh tế: Nhà nước, tập thể và các cá nhân người lao động.

3. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề này là tìm hiểu công tác kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam và từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác tổ chức kế toán.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
– Đối tượng nghiên cứu: nguyên vật liệu, hàng hoá
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Quá trình mua hàng
+ Quá trình bán hàng
+ Kết quả kinh doanh
5. Phương pháp nghiên cứu:
• Thu thập số liệu:
o Thông qua quan sát, tìm hiểu tình hình thực tế của công ty trong thời gian thực tập.
o Đồng thờithu thập số liệu thông qua các báo cáo và tài liệu của công ty cung cấp.
• Phân tích số liệu:
o Công cụ phân tích số liệu chủ yếu là so sánh, tổng hợp các kết quả đạt được qua các tháng để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp.
o Tham khảo một số sách chuyên ngành kế toán.
o Một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.
6. Kết cấu chuyên đề:gồm 3 phần
– Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Công Ty TNHH Vật Liệu Công Nghiệp Cao Sơn.
– Phần thứ ba: Kế toán tiêu thụ tại Công Ty TNHH Vật Liệu Công Nghiệp Cao Sơn.
– Phần thứ tư: Kiến nghị, kết luận.
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CN CAO SƠN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty:
1.1.1 Lịch sử hình thành:
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển:
1.2 Chức năng, Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
1.2.1 Chức năng hoạt động của Công ty:
1.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:
1.2.4 Ngành nghề kinh doanh của công ty :
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty:
1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
1.3.2 Nhiệm vụ của từng phòng ban:
1.4 Đặc điểm tình hình kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
1.5 Những thuận lợi, khó khăn và xu hướng phát triển trong quá trình kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
• Thuận lợi:
• Khó khăn:
• Xu hướng phát triển trong quá trình kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
1.6. Tổ chức bộ kế toán tại Công ty:
1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
1.6.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.6.1.2 Tổ chức công tác kế toán:
 Hình thức kế toán:
 Hệ thống chứng từ :
 Hệ thống tài khoản
 Hệ thống sổ kế toán
 Hệ thống báo cáo tài chính
 Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CAO SƠN.
2.1 Tổ chức quá trình mua hàng tại Công Ty:
2.1.1 Phương pháp tính giá hàng mua trong nước:
2.1.2 Phương pháp tính giá hàng nhập khẩu từ nước ngoài:
2.1.2.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.1.2.2 Phương thức thanh toán:
2.1.2.3 Tài khoản sử dụng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.2 Kế toán quá trình mua hàng:
2.2.1 Chứng từ – luân chuyển chứng từ:
2.2.2 Trình tự hạch toán:
2.2.3 Tài khoản sử dụng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.3 Tổ chức quá trình bán hàng:
2.3.1Phương thức bán hàng:
2.3.2Quá trình bán hàng:
2.3.3Tài khoản sử dụng:
2.3.4Trình tự hạch toán:

2.4 Kế toán Doanh thu bán hàng tại Công Ty Cao Sơn:
2.4.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.4.2 Tài khoản sử dụng và một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.5 Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp tại Công Ty Cao Sơn:
2.5.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.5.2 Tài khoản sử dụng và một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.6 Kế toán thu nhập khác tại công ty Cao Sơn:
2.6.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.6.2 Tài khoản sử dụng và định khoản nghiệp vụ:
2.6.3 Sơ đồ hạch toán:
2.7 Kế toán chi phí khác tại Công Ty Cao Sơn:
2.7.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.7.2 Tài khoản sử dụng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.7.3 Sơ đồ hạch toán:
2.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cao Sơn:
2.8.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.8.2 Tài khoản sử dụng và định khoản nghiệp vụ:
2.8.3 Sơ đồ hạch toán:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY.
3.1 Nhận xét chung về tình hình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
3.1.1 Nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cao Sơn:
3.1.2 Nhận xét về cách hạch toán của Công ty:
3.1.3Nhận xét về Doanh thu:
3.2 Kết luận:
3.3 Kiến nghị:
3.3.1 Về công tác quản lý của Công ty cao Sơn:
3.3.2 Về công tác kế toán của Công ty cao Sơn :
3.3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Mẩu đề cương kế toán thanh toán (kế toán phải thu, phải trả)

 Đề cương báo cáo thực tập kế toán với ĐỀ TÀI KẾ TOÁN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP gồm 4 chương khá đầy đủ và chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm đề cương khác tại ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP
MỞ ĐẦU
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
Về lý luận
Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
+ Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
+ Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh toán tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU
1.1.1. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Nhiệm vụ
1.1.2. Kế toán phải thu của khách hàng
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu khách hàng
1.1.2.3. Hạch toán chi tiết phải thu khách hàng
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.2.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu khách hàng
– Tài khoản sử dụng:TK131 “Phải thu khách hàng”
– Kết cấu TK131
– Phương pháp hạch toán :
1.1.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ :
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT được khấu trừ
1.1.3.3. Hạch toán chi tiết thuế GTGTđược khấu trừ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.3.4. Hạch toán tổng hợp thuế GTGT được khấu trừ
– Tài khoản sử dụng:TK133 “ thuế GTGT được khấu trừ ”
– Kết cấu TK133
– Phương pháp hạch toán :
1.1.4. Kết cấu phần thu nội bộ
1.1.4.1 Khái niệm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu nội bộ
1.1.4.3. Hạch toán chi tiết phải thu nội bộ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.4.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu nội bộ
– Tài khoản sử dụng:TK136 “phải thu nội bộ”
– Kết cấu TK136
– Phương pháp hạch toán :
1.1.5. Kế toán phải thu khác
1.1.5.1 Khái niệm
1.1.5.2 Nhiệm vụ của kế toán phải thu khác
1.1.5.3. Hạch toán chi tiêt phải thu khác
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.5.4.Hạch toán tổng hợp phải thu khác
– Tài khoản sử dụng :TK138 “Phải thu khác”
– Kết cấu tài khoản 138
– Phương pháp hạch toán:
1.1.6.Kế toán tạm ứng
1.1.6.1 Khái niệm
1.1.6.2. Nhiệm vụ của kế toán tạm ứng
1.1.6.3. Hạch toán chi tiết kế toán tạm ứng
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.6.4. Hạch toán tổng hợp kế toán tạm ứng
– Tài khoản sử dụng TK141 “tạm ứng”
– Kết cấu tài khoản TK141
– Phương pháp hạch toán
1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
1.2.1. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán các khoản nợ phải trả
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Phân loại
1.2.1.3. Nhiệm vụ
1.2.2. Kế toán khoản vay ngắn hạn
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán vay ngắn hạn
1.2.2.3 Hạch toán chi tiết vay ngắn hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.2.4. Hạch toán tổng hợp vay ngắn hạn
– Tài khoản sử dụng:TK311 “vay ngắn hạn”
– kết cấu tài khoản 311
– Phương pháp hạch toán:
1.2.3. Kế toán khoản vay dài hạn
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2. Nhiệm vụ của kế toán vay dài hạn
1.2.3.3 Hạch toán chi tiết vay dài hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.3.4. Hạch toán tổng hợp vay dài hạn
– Tài khoản sử dụng :TK311 “vay dài hạn”
– Kết cấu TK 341
– Phương pháp hạch toán:
1.2.4. Kế toán nợ dài hạn
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn
1.2.4.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.4.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn
– Tài khoản sử dụng:TK342 “nợ dài hạn”
– Kết cấu TK342
– Phương pháp hạch toán
1.2.5. Kế toán kho ản nợ dài hạn đến hạn trả
1.2.5.1 Khái niệm
1.2.5.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
1.2.5.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.5.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn đến hạn trả
– Tài khoản sử dụng:TK315 “nợ dài hạn đến hạn trả”
– Kết cấu TK315
– Phương pháp hạch toán
1.2.6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1.2.6.1 Khái niệm
1.2.6.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1.2.6.3. Hạch toán chi tiết thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.6.4. Hạch toán tổng hợp thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Tài khoản sử dụng: TK333 “thuế và các khoản phải nộp nhà nước”
– Kết cấu TK333
– Phương pháp hạch toán
1.2.7. Kế toán phải trả người lao động
1.2.7.1 Khái niệm
1.2.7.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả người lao động
1.2.7.3. Hạch toán chi tiết phải trả người lao động
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.7.4. Hạch toán tổng hợp phải trả người lao động
– Tài khoản sử dụng:TK334 “phải trả người lao động”
– Kết cấu TK333
– Phương pháp hạch toán
1.2.8. Kế toán phải trả nội bộ
1.2.8.1 Khái niệm
1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả nội bộ
1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả nội bộ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả nội bộ
– Tài khoản sử dụng:TK336 “phải trả nội bộ”
– Kết cấu TK336
– Phương pháp hạch toán
7. Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác
1.2.8.1 Khái niệm
1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả phải nộp khác
1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả phải nộp khác
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả phải nộp khác
– Tài khoản sử dụng:TK338 “phải trả phải nộp khác”
– Kết cấu TK338
– Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2. 1. KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2. 1. 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
– Quá trình hình thành và phát triển (Tên Công ty, loại hình doanh nghiệp)
Căn cứ vào quyết định thành lập Công ty số:…
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương).
Lấy số liệu 3 năm gần đây để đánh giá phân tích khái quát quá trình phát triển (lấy số liệu các chỉ tiêu trên của 3 năm 2007-2008-2009 để minh hoạ)
2. 1.1. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
2.1.1.2.1 . Chức năng
2.1.1.2.2. Nhiệm vụ
Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…
2. 1. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty.
Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại Công ty và giải thích
2. 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.2.2.1.. Đặc điểm chung
2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty.
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
2.1.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).
2.1.2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
– Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà Công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)
– Trình bày trình tự ghi sổ…
2.1.3. Một số chỉ tiêu khác
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty: Hệ thống tài khoản công ty áp dụng theo quyết định nào? (Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?)
2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
Phương pháp kế toán hàng tồn kho : phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai thường xuyên.
2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo pp khấu trừ hay pp trực tiếp.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY (25-30 trang)
(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán thanh toán tại công ty, có số liệu thực tế để minh hoạ, lấy số liệu 1 quý (hoặc tháng nếu số liệu của tháng đủ lớn để làm) của năm 2010)
2.2.1. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
2.2.1.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải thu tại công ty.
(liệt kê các khoản phải thu phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
2.2.1.2. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
2.2.1.3. Hạch toán khoản phải thu khách hàng.
– Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
– Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khách hàng và Sổ Cái TK 131
– Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khách hàng và Sổ Cái TK 131.
– Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải thu khách hàng.
2.2.1.4. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ:
2.2.1.4.1 Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.4.2 Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào (nếu có) và Sổ Cái TK 133.
2.2.1.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào và Sổ Cái TK 133.
2.2.1.5. Hạch toán khoản phải thu nội bộ
2.2.1.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu nội bộ và Sổ Cái TK 136
2.2.1.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu nội bộ (nếu có) và Sổ Cái TK 136
2.2.1.6. Hạch toán khoản phải thu khác:
2.2.1.6.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khác (nếu có) và Sổ Cái TK 138
2.2.1.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khác và Sổ Cái TK 138.
2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty.
2.2.2.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải trả tại công ty: (liệt kê các khoản phải trả phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
2.2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty
2.2.2.3. Hạch toán khoản phải trả người bán:
2.2.2.3.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.3.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331
2.2.2.3.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331.
2.2.2.3.4. Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải trả người bán.
2.2.2.4. Hạch toán thuế phải nộp:
2.2.2.4.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.4.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333
2.2.2.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333.
2.2.2.5. Hạch toán khoản phải trả CBCNV:
2.2.2.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 334
2.2.2.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 334.
2.2.2.6. Hạch toán khoản phải trả nội bộ:
2.2.2.6.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 336
2.2.2.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 336.
2.2.2.7. Hạch toán khoản phải trả khác:
2.2.2.7.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.7.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338
2.2.2.7.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Số chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338.
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN
3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán các khoản thanh toán tại Công ty: (Quản lý, Sử dụng, Hạch toán )
3.1.1.2. Những điểm tồn tại về hạch toán các khoản thanh toán tại Công ty cần phải hoàn thiện
3.1.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
3.1.1.2.2. Về quản lý các khoản thanh toán
3.1.1.2.2. Về phương pháp hạch toán.
3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện
Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế Công ty.
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

Đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net chia sẻ các bạn đề cương báo cáo thực tập: Đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngoài ra để tham khảo thêm các đề cương khác các bạn CLICK tại http://thuctaptotnghiep.net/de-cuong-bao-cao-thuc-tap/

Ngày nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, nhu cầu cuộc sống vì thế cũng được nâng cao, các công ty, doanh nghiệp ngày càng hình thành nhanh chóng. Bên cạnh phải luôn cạnh tranh với các doanh ngiệp trong nước, họ còn cạnh tranh với các công ty nước ngoài – là những công ty lớn về quy mô hoạt động cũng như về vốn kinh doanh.
Một khi đất nước gia nhập WTO, điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn, vậy phải làm sao để tồn tại và phát triển? Đó là vấn đề hết sức sống còn, đòi hỏi các công ty trong nước cần đề ra những biện pháp đúng đắn trong chiến lược kinh doanh, chiến lược giá cả, cung cấp dịch vụ thật tốt để tạo uy tín cho công ty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
Để tạo lợi thế cạnh tranh, các công ty phải biết rõ tình hình tài chính của mình, về các khoản thu – chi nhằm xác định lãi – lỗ trong kinh doanh. Điều này không những quyết định sự thành công mà còn giúp doanh nghiệp tồn tại hay không.
Vì vậy, công tác kế toán về doanh thu – chi phí là hết sức cần thiết, qua việc xác định các khoản doanh thu, thu nhập khác, các khoản chi phí, doanh nghiệp có thể biết được kết quả hoạt động kinh doanh của mình như thế nào, từ đó có thể tính toán được lợi nhuận cuối cùng một cách chính xác, và cụ thể hơn là biết mình lãi (lỗ) bao nhiêu.
Qua quá trình tìm hiểu trên lý thuyết và thực tế tại Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh và nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh tại công ty và được sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thúy Hằng. Do vậy, nay em quyết định chọn đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là “Kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh”.

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh 6
1.1.1 Giới thiệu sơ nét về công ty 6
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 7
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị thực tập 7
1.2.1 Đặc điểm đối với đơn vị thương mại dịch vụ 7
1.2.2 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 9
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 16
1.3.1 Mặt hàng kinh doanh 16
1.3.2 Thị trường kinh doanh 17
1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 18
1.4 Một số quy định chung của công ty 18
1.4.1 Quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi tại công ty: 18
1.4.2 Quy định trật tự trong công ty 19
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 21
2.1 Mô tả quy trình thực tập và làm việc thực tế tại công ty 21
2.1.1 Quy trình công việc thực tập tại công ty 21
2.1.2 Diễn giải quy trình 22
2.2 Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh 22
2.2.1 Kế toán Doanh Thu Cung Cấp Dịch Vụ 22
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 27
2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 30
2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32
2.2.5 Kế toán hoạt động tài chính 36
2.2.6 Kế toán hoạt động khác 41
2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
2.3 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. 51
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 52
3.1 Nhận thức của sinh viên sau khi tham gia lao động thực tế 52
3.1.1 Nhận thức về công việc đang làm tại công ty 52
3.1.2 Nghề nghiệp bản thân 52
3.1.3 Mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp trong công ty. 53
3.2 Kết quả thu nhận trong quá trình lao động thực tế tại Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh 54
3.2.1 Kết quả thu hoạch và những thuận lợi, hạn chế trong quá trình lao động thực tế 54
3.2.2 Những việc sinh viên chưa làm được 55
3.2.3 Sự hỗ trợ của giáo viên và cán bộ tại công ty đối với sinh viên trong quá trình lao động thực tế. 55
3.3 Kiến nghị về công ty nơi tham gia lao động thực tế. 56
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

 

Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài: Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Sinh Việt” .Qua thời gian học tập ở trường Đại học kinh tế, nhờ được sự hướng dẫn của quý thầy cô và bộ môn Kế toán tài chí nh, kế toán chi phí, đồng thời trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán công ty Sinh Việt, em đã quyết định chọn đề tài:
Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Sinh Việt” là đề tài để viết chuyên đề tốt nghiệp của mình.sau đây là đề cương báo cáo thực tập

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

Chương I: Mở đầu
I. Lý do chọn đề tài
II. Mục tiêu nghiên cứu
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phạm vi nghiên cứu
IV. Phương pháp ghiên cứu
V. Kết cấu chuyên đề
Chương II: Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
I. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp
2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3. Đặc điểm tài chính và bộ máy công tác kế toán
3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán
3.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành
4. Chính sách kế toán vận dụng tại Công ty
Chương III: Cơ sở lý luận về kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh
I. KẾ TOÁN DOANH THU
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1. Khái niệm:
1.2. Nhiệm vụ:
1.3. Phương pháp tính
1.4. Chứng từ sử dụng
1.5. Tài khoản sử dụng
1.6. Trình tự ghi chép
1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.1. Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Phương pháp tính
2.1.4. Chứng từ sử dụng
2.1.5. Tài khoản sử dụng
2.1.6. Trình tự ghi chép
2.1.7. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.1. Khái niệm
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Chứng từ sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Trình tự ghi chép
3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh kế phát sinh
4. Kế toán các khoản thu nhập khác
4.1. Khái niệm
4.2. Nhiệm vụ
4.3. Chứng từ sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Trình tự ghi chép
4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH
1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.1. Khái niệm
1.2. Nhiệm vụ
1.3. Phương pháp tính
1.4. Chứng từ sử dụng
1.5. Tài khoản sử dụng
1.6. Trình tự ghi chép
1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Kế toán chi phí bán hàng
2.1 Khái niệm
2.2. Nhiệm vụ
2.3. Chứng từ sử dụng
2.4. Tài khoản sử dụng
2.5. Trình tự ghi chép
2.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.1. Khái niệm
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Chứng từ sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Trình tự ghi chép
3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
4.1. Khái niệm
4.2. Nhiệm vụ
4.3. Chứng từ sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Trình tự ghi chép
4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
5. Kế toán các khoản chi phí khác
5.1. Khái niệm
5.2. Nhiệm vụ
5.3. Chứng từ sử dụng
5.4. Tài khoản sử dụng
5.5. Trình tự ghi chép
5.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
6.1. Khái niệm
6.2. Nhiệm vụ
6.3. Phương pháp tính
6.4. Tài khoản sử dụng
6.5. Chứng từ sử dụng
6.6. Trình tự ghi chép
6.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Khái niệm
2. Nhiệm vụ
3. Phương pháp tính
4. Chứng từ sử dụng
5. Tài khoản sử dụng
6. Trình tự ghi chép
7. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
Chương IV: Kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
I. KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT
Một số nghiệp vụ bán hàng phát sinh tại công ty
2. Kế toán doanh thu nội bộ
3. Kế toán các khoản giảm trừ
4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
5. Kế toán các khoản thu nhập khác
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT
1. Kế toán giá vốn hàng bán
1. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
3. Kế toán chi phí bán hàng
3.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
5. Kế toán các khoản chi phí khác
6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH THIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT.
1. Nội dung
2. Chứng từ sử dụng
3. Tài khoản sử dụng
4. Trình tự hạch toán
5. Xác định kết quả kinh doanh
6. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
7. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương V: Kết luận và kiến nghị
1. Nhận xét và kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Nhận xét, kiến nghị về công tác tài chính và kế toán
3. Kết luận

Đề cương đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 2

Đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề tài: ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP để tham khảo thêm một số đề cương khác các bạn click đề cương báo cáo thực tập

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời nói đầu

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lộc Thiên Phúc
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kế toán tại công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của cty
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của Cty
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC QUA 2 NĂM (2012– 2013)
2.2.Phân tích doanh thu
2.2.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 2 năm
2.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch qua 2 năm
2.2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
2.2.4. Phân tích tình hình thực hiện các công trình qua 2 năm
2.3. Phân tích chi phí
2.3.1. Phân tích chung về tình hình chi phí của công ty qua 2 năm
2.3.2. Biến động chi phí qua 2 năm
2.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
2.4. Phân tích lợi nhuận
2.4.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty qua 2 năm
2.4.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận
2.4.3. Biến động lợi nhuận qua 2 năm
2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
2.5. Phân tích tổng hợp các chi tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.5.1. Các tỷ số khả năng thanh toán
2.5.2. Các tỷ số quản trị nợ
2.5.3. Các tỷ số về khả năng sinh lợi
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính
3.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3.Giải pháp và Kiến nghi
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

XEM THÊM   ——->>>         ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Đề cương báo cáo thực tập Tình hình xuất khẩu công ty

Đề cương báo cáo thực tập ngành ngoại thương Đề tài THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY các bạn cũng có thể xe thêm một số đề cương báo cáo thực tập khác tại đây ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

ĐỀ CƯƠNG NGOẠI THƯƠNG 2:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty
1.1.2.1 Chức năng.
1.1.2.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động
1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị
1.3 Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của Công ty
1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm
1.3.2 Đặc điểm về lao động
1.4. Đặc điểm công nghệ và thiết bị của Công ty
1.5. Đặc điểm về vốn và nguồn vốn của Công ty
1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gan đây
Chương 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH
2.1. Số lượng và tỷ trọng sản phẩm trong tổng số lượng sản phẩm sản xuất
2.2. Kim ngạch xuất khẩu của Công ty qua các năm
2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty qua các năm
2.3.1. Số thị trường xuất khẩu hiện tại của Công ty qua các năm
2.3.2. Tốc độ mở rộng thị trường của Công ty
2.3.3. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu liên hoàn
2.4. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
2.5 Biến động về giá xuất khẩu
2.6.. Phương thức thanh toán
2.7. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu.
2.6. Nhận xét
2.6.1. Điểm mạnh
2.6.2. Điểm yếu
CHƯƠNG 3 MỐT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1.Phương hướng mở rộng thị trường xuất khẩu
3.1.1. Phương hướng chung về mở rộng thị trường xuất khẩu
3.1.2. Mục tiêu cơ bản
3.2 Một số giải pháp
3.2.1.1. đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trưòng
3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ trong hoạt động xuất khẩu cả về số lượng lẫn chất lượng.
3.3.1. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại
3.3.2. Hỗ trợ kinh phí và thông tin cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận tư vấn và viết báo cáo thực tập thuê Cho các bạn gâp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn nào cần thuê người viết báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé.có thể xin đóng dấu báo cáo thực tập, xin số liệu và chứng từ trong bài

Đề cương kế toán tập hợp chi phí-tính giá thành sản phẩm

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm các bạn có thể tham khảo thêm về các đề cương mẫu khác tại đề cương báo cáo thực tập, hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tạhttp://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty
1.4 Cơ cấu tổ chức
1.5 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.5.3 Vận dụng hệ thống chứng từ
1.5.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.5.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán
1.5.6. Hệ thống báo cáo kế toán
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
2.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
2.1.1 Khái niệm của kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.1.3 Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.3 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán
2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá trị dự toán
2.4 Tính giá thành sản phẩm
2.4.2 Kỳ tính giá thành sản phẩ
2.4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.5 Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN xây lắp
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY AN CƯ
3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp.
3.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí
3.1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí
3.1.3 Đặc điểm công tác tính giá sản phẩm dở dang
3.1.4 Đặc điểm công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2 Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất:
3.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Chi phí NVLTT):
3.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (Chi phí NCTT)
3.2.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
3.2.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung (chi phí SXC)
3.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán noi chung và công tác tập hợp chi phi và tính giá thành sản phẩm nói riêng tai công ty cổ phần An Cư.
4.1.1 Ưu điểm.
4.1.2 Nhược điểm
4.2 Phương hướng,giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
4.2.2.2 Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận tư vấn và viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn gâp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn nào cần thuê người viết báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé.có thể xin đóng dấu báo cáo thực tập, xin số liệu và chứng từ trong bài