Phát triển nhân sự tại công ty Nội thất Châu Âu – Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự is  Phát triển nhân sự tại công ty Nội thất Châu Âu – Việt Nam

Trọng bối cảnh đổi mới nền kinh tế and xu thế hội nhập kinh tế quốc tế tổ chức its also the following biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ has sự thích ứng combined with mechanisms for you can cạnh tranh, nâng cao hiệu quả in sản xuất kinh doanh also củng cố vị thế nâng cao thương hiệu your in background kinh tế has many loại hình sở hữu thuộc its components kinh tế khác nhau. But bên cạnh which are also the following doanh nghiệp còn thụ động phản ứng chậm chap for those biến động của nền kinh tế do not phát huy are those thế mạnh, khắc phục those điểm yếu of mình to to to those kết cục đào thải in quy luật Cap has such as nền kinh tế thị trường.

Có nhiều yếu tố tạo be sự thành công of doanh nghiệp, nguồn lực is one of the following yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự … Nguồn lực nào in doanh nghiệp are important and cùng hỗ trợ cho nhau tạo be sự thành công doanh nghiệp of ấy. Một doanh nghiệp cho even you nguồn tài chính phong phú lớn mạnh are only is vô nghĩa while thiếu yếu tố con người. Con người would biến those máy móc thiết bị hiện đại phát huy hiệu quả hoạt has động của it in the creation ra sản phẩm. Nói to con người in an tổ chức is not a con người chung chung mà is nói to số lượng and chất lượng hay chính is năng lực phẩm chất, công suất va hiệu quả làm việc người lao động of. All activities in one doanh nghiệp will have sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp of con người, if doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì which is one lợi thế much lớn như vậy with doanh nghiệp khác trên thị trường .

Every loại hình doanh nghiệp have the following quá trình phát triển nguồn nhân lực khác nhau phù for combined with loại hình kinh doanh doanh nghiệp of and can mang lại hiệu quả. In the công ty Nhà nước, công tác phát triển nguồn nhân lực has many different biệt against công ty TNHH hay công ty liên doanh.

Nhận thấy tầm quan trọng of công tác phát triển nhận sự in quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, em đã select đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp of mình which is: “Phát triển nhân sự tại công ty TNHH Nội thất Châu Âu – Việt Nam “.

Chuyên đề nghiên cứu would phân tích, đánh giá thực tế công tác phát triển nhân sự of công ty TNHH Nội thất Châu Âu – Việt Nam for the given the đóng góp cho công ty Nhâm hoàn thiện công tác phát triển nhân sự, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững lâu dài and of công ty.

Để nghiên cứu đề tài this, the phương pháp nghiên cứu in use it is: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn thu nhap thông tin thực tế.

Để thực hiện tốt chuyên đề this, em has been sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn trực tiếp is PGS – TS Ngô Kim Thanh, cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện of ban lãnh đạo công ty as well as the cô chú , anh chị in công ty. Em xin chân thành cảm ơn and much mong được sự hướng dẫn of the cô chú, anh chị in công ty, the thầy cô giáo để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp this.

Nội dung chuyên đề tốt nghiệp this including ba chương:

Chương I: Giới thiệu về công ty TNHH Nội thất Châu Âu – Việt Nam

Chương II: Thực trạng phát triển nhân sự of Công ty TNHH Nội thất Châu Âu – Việt Nam

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác phát triển nhân sự tại Công ty TNHH Nội thất Châu Âu – Việt Nam.

Do kiến ​​thức còn hạn hẹp, kiến ​​thức thực tế ít be báo cáo also nhiều thiếu sot, em much mong được sự góp ý of cô chú, anh chị hướng dẫn at công ty and other thầy cô giáo to báo cáo this be completed than thiện.

TẢI TÀI LIỆU