Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Vận chuyển Sao Thủy

báo cáo thực tập ngoại thương

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập là Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Vận chuyển Sao Thủy

Việt Nam có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển
ngành dịch vụ giao nhận vận tải. Chúng ta có một đƣờng bờ biển dài và có
nhiều tuyến đƣờng vận tải biển quan trọng trên thế giới nên nƣớc ta có rất nhiều
lợi thế để trở thành trung tâm phát triển dịch vụ Logistics. Ngành dịch vụ
Logistics tại Việt Nam trong những năm vừa qua đã và đang thu hút đƣợc rất
nhiều sự quan tâm và đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ, tạo điều kiện thuận lợi để phát
triển. Ngày 27/01/2011, Thủ tƣớng chính phủ đã ký phê duyệt “Chiến lƣợc tổn g
thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến 2020” tập trung phát triển vào
những ngành mũi nhọn giàu tiềm năng và nhiều lợi thế. Trong đó, chúng ta tậ p
trung phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, tập quán ngoại thƣơng của các công ty
tham gia kinh doanh quốc tế của Việt Nam đang có xu hƣớng thay đổi theo
hƣớng tích cực hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty Logistics khai thác và
phát triển dịch vụ đó là xuất khẩu theo điều kiện nhóm C và nhập theo điều kiệ n
nhóm F theo Inconterm 2010. Theo đó, quyền định đoạt về vận tải sẽ thuộc về
phía doanh nghiệp Việt Nam và tạo cơ hội cho các doanh nghiệ p Logistics trong
nƣớc thực hiện các hoạt động giao nhận vận tải với đối tác nƣớc ngoài.
Mặc dù, nƣớc ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành dịch vụ Logistics
nhƣng các doanh nghiệp Việt Nam lại chƣa biết nắm bắt lấy cơ hội đó để vƣơn
lên. Chúng ta chƣa có một doanh nghiệp trong nƣớc cung cấp dịch vụ Logistics
đúng nghĩa mà mới chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải,
kho bãi, chuyển phát thuần tuý với quy mô chƣa tƣơng xứng với tiềm năng hiệ n
có. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp Việt Nam đã đạt đƣợc những thành
công nhất định trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics, và một trong số đó là
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Quốc Tế Sao Thủy. Với hơn 10 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận vận tải nhƣng hoạt động Logistics của
công ty vẫn chƣa đạt hiệu quả cao và còn bộc lộ nhiều hạn chế . Thị phần của
Công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics vẫn còn nhỏ và phải chịu sự
cạnh tranh khốc liệt từ các tập đoàn Logistics nƣớc ngoài đặc biệt là từ khi Việt
Nam gia nhập WTO. Nhƣng chúng ta không thể phủ nhận những nỗ lực và
những cố gắng của công ty trong thời gian qua để phát triển hoạt độ ng Logistics,
từ đó chiếm lĩnh thị trƣờng trong nƣớc và vƣơn ra thế giới. Chính vì vậy em đã
lựa chọn để tài “Phát triển hoạt động logistics tại công ty TNHH Giao Nhận
Vận Chuyển Quốc Tế Sao Thủy (Mercury Vietnam)” làm đề tài nghiên cứu.

TẢI TÀI LIỆU