Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các khu công nghiệp

báo cáo quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tậpGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư phải trả lời được các câu hỏi: đầu tư vào lĩnh vực gì? Cần bao nhiêu vốn? Lấy vốn ở đâu? Bằng cách nào? Sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả?. Có thể nói sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự bảo toàn và phát triển vốn. Điều đó đã thể hiện rõ được tầm quan trọng của vốn mà cụ thể hơn là vốn kinh doanh.

Vốn là một trong những nguồn lực khan hiếm. Mà trong môi trường cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, cùng một đồng vốn bỏ ra, doanh nghiệp nào quản lý và sử dụng hiệu quả thì doanh nghiệp đó sẽ bù đắp được mọi khoản chi phí, có lợi nhuận, có khả năng mở rộng phát triển kinh doanh. Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung và của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói riêng.

Tình hình nghiên cứu đề tài

Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, phần lớn lại đứng trên giác độ coi vốn kinh doanh của doanh nghiệp là sẵn có, doanh nghiệp chỉ cần tìm biện pháp quản lý và sử dụng sao cho có hiệu quả. Vì vậy các mảng đề tài này chưa làm rõ sự liên kết, chưa thấy rõ mối quan hệ khăng khít giữa các khâu, các giai đoạn của quá trình luân chuyển vốn để có cách nhìn toàn diện, tổng hợp, chưa thấy rõ sự tác động, ảnh hưởng giữa đầu tư, huy động tới sử dụng vốn. Đồng thời, các đề tài chưa hệ thống hóa được nội dung quản lý sử dụng vốn kinh doanh, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp xây dựng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xây dựng có đặc thù riêng so với các ngành, lĩnh vực khác, nhưng các đề tài này chưa gắn liền hiệu quả quản lý sử dụng vốn với các đặc điểm của ngành xây dựng. Mặt khác, tại Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp vẫn chưa có tác giả nào nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng vốn kinh doanh để tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho Công ty.

Từ ý tưởng đó, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp”, tác giả góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận cơ bản về vốn kinh doanh, nội dung quản lý vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng, đi sâu đánh giá thực trạng sử dụng vốn của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp để tìm ra những nguyên nhân cơ bản và những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

DOWNLOAD