Nâng cao chất lượng phục vụ lễ tân tại khách sạn Hàng Không

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn is  Nâng cao chất lượng phục vụ lễ tân tại khách sạn Hàng Không

Ngày nay du lịch is nhu cầu thiết yếu đối với mọi ngƣời in xã hội, the
Last year du lịch is vực has tốc độ phát triển mạnh and used 65% tống sản phẩm
quốc dân of toàn thế giới.
Cùng as sự phát triển du lịch in cả nƣớc, vực du lịch Đà Nẵng was
not Stop nổ lực phấn đấu to become nành kinh tế mũi nhọn of Đà Nẵng, is
nhân tố góp phần làm changed bộ mặt kinh tế xã hội of the tỉnh nhà. Đi đôi với sự
phát triển du lịch is sự ra đời of hàng loat khách sạn lớn, nhỏ. Sự cạnh tranh of
its khách sạn is not chỉ dừng lại out level giá mà còn cạnh tranh về chất lƣợng
phục vụ.
Để đáp ứng đƣợc nhu cầu of khách in quá trình tham quan, tìm hiểu,
khám phá those danh lam thắng cảnh tự nhiên, the di tích lịch sử văn hoá nhiều
khách sạn, nhà nghỉ was mọc lên khắp nơi nham thu hút khách đến với mình. Để tồn
tại and developers nhiều khách sạn upgraded, xây dựng mới, tạo lại those vị trí
thuận lợi Nhâm làm increase capabilities cạnh tranh cho khách sạn. Vì thế in môi
trƣờng cạnh tranh khóc liệt thì khách sạn must be used chất lƣợng phục vụ làm mục
tiêu cạnh tranh with đối thủ khác. Chất lƣợng phục vụ is yếu tố quyết định sự
thành công hay thất bại of khách sạn.
Qua đợt kiến tập tại khách sạn Hàng Không em đã quyết định select đề
tài: “Một số giải pháp Nhâm nâng cao chất lƣợng phục vụ tại khách sạn Hàng Không “làm đề tài cho chuyên đề kiến tập. Đề tài gồm 3 phần: PHẦN I: CƠ SỞ lý luận PHẦN II: Thực trạng hoạt động kinh doanh and chất lƣợng phục vụ tại khách sạn in thời gian qua từ 2001-2003 PHẦN III: Biên pháp Nhâm nâng cao chất lƣợng phục vụ tại khách sạn Hàng Không

TẢI TÀI LIỆU