Mẫu đề cương phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 1

đề cương báo cáo thực tập

Đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề cương đề tài: phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Nam An , để tham khảo thêm một số đề cương khác các bạn click đề cương báo cáo thực tập

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH NAM AN
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1. Lịch sử hình thành
1.1.2. Quá trình phát triển
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị
1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh
1.2.1.1. Nhà cung cấp
1.2.1.2. Khách hàng(KH)
1.2.1.3. Quy trình kinh doanh:
1.2.2 Sơ đồ tổ chức
1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức của đơn vị thực tập .
1.2.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
1.2.2.3. Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh của công ty Sao Nam Việt
1.2.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kinh doanh
1.2.3 Các quy định chung trong lao động của đơn vị, bộ phận, công đoạn nơi tham gia thực tập .
1.3. Tình hình hoạt sộng kinh doanh của công ty trong hai năm
1.3.1. Mặt hàng kinh doanh
1.3.2. Thị trường kinh doanh
1.3.3. Kết quả hoạt động KD

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ĐÃ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY

2.1 Mô tả quy trình thực tập và công việc thực tế nơi đang thực tập
2.1.1. Quy trình công việc chung.
2.1.2. Diễn giải quy trình
2.1.3. Học hỏi và viết báo cáo nghiệp vụ chuyên môn: Phân tích tình hình tài chính công ty

2.1.3.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.1.3.3. Phân tích một số tỷ số tài chính (tính toán các tỷ số về khả năng thanh
toán, cơ cấu tài chính, khả năng hoạt động và khả năng sinh lời)
2.1.3.4. Nhận xét về tình hình tài chính của công ty
2.2. Đánh giá mối liên hệ thực tế và lý thuyết

CHƯƠNG 3: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

3.1. Nhận xét
3.1.1. Nhận xét về công đoạn tham gia trong thời gian thực tập
3.1.1.1. Nhược điểm:
3.1.1.2. Ưu điểm:
3.1.2. Nhận xét về nghề nghiệp bản thân:
3.1.3. Nhận xét về mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong tổ hay bộ phận và đơn vị nơi thực tập
3.1.4. Nhận xét về quy định chung
3.2. Kết quả thu nhận trong quá trình thực tập
3.2.1. Kết quả thu hoạch
3.2.2. Những việc chưa làm được
3.2.1. Sự hỗ trợ, hướng dẫn từ Giáo viên hướng dẫn tại Trường
3.2.3. Sự hỗ trợ từ Cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Với cơ quan thực tập
3.3.2. Với khoa/trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận xin giúp các bạn chỗ tuyển dụng sinh viên thực tập các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,nhận làm báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên.