Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh

De cuong bao cao thuc tap

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài: Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Sinh Việt” .Qua thời gian học tập ở trường Đại học kinh tế, nhờ được sự hướng dẫn của quý thầy cô và bộ môn Kế toán tài chí nh, kế toán chi phí, đồng thời trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán công ty Sinh Việt, em đã quyết định chọn đề tài:
Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Sinh Việt” là đề tài để viết chuyên đề tốt nghiệp của mình.sau đây là đề cương báo cáo thực tập

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

Chương I: Mở đầu
I. Lý do chọn đề tài
II. Mục tiêu nghiên cứu
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phạm vi nghiên cứu
IV. Phương pháp ghiên cứu
V. Kết cấu chuyên đề
Chương II: Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
I. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp
2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3. Đặc điểm tài chính và bộ máy công tác kế toán
3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán
3.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành
4. Chính sách kế toán vận dụng tại Công ty
Chương III: Cơ sở lý luận về kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh
I. KẾ TOÁN DOANH THU
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1. Khái niệm:
1.2. Nhiệm vụ:
1.3. Phương pháp tính
1.4. Chứng từ sử dụng
1.5. Tài khoản sử dụng
1.6. Trình tự ghi chép
1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.1. Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Phương pháp tính
2.1.4. Chứng từ sử dụng
2.1.5. Tài khoản sử dụng
2.1.6. Trình tự ghi chép
2.1.7. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.1. Khái niệm
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Chứng từ sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Trình tự ghi chép
3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh kế phát sinh
4. Kế toán các khoản thu nhập khác
4.1. Khái niệm
4.2. Nhiệm vụ
4.3. Chứng từ sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Trình tự ghi chép
4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH
1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.1. Khái niệm
1.2. Nhiệm vụ
1.3. Phương pháp tính
1.4. Chứng từ sử dụng
1.5. Tài khoản sử dụng
1.6. Trình tự ghi chép
1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Kế toán chi phí bán hàng
2.1 Khái niệm
2.2. Nhiệm vụ
2.3. Chứng từ sử dụng
2.4. Tài khoản sử dụng
2.5. Trình tự ghi chép
2.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.1. Khái niệm
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Chứng từ sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Trình tự ghi chép
3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
4.1. Khái niệm
4.2. Nhiệm vụ
4.3. Chứng từ sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Trình tự ghi chép
4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
5. Kế toán các khoản chi phí khác
5.1. Khái niệm
5.2. Nhiệm vụ
5.3. Chứng từ sử dụng
5.4. Tài khoản sử dụng
5.5. Trình tự ghi chép
5.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
6.1. Khái niệm
6.2. Nhiệm vụ
6.3. Phương pháp tính
6.4. Tài khoản sử dụng
6.5. Chứng từ sử dụng
6.6. Trình tự ghi chép
6.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Khái niệm
2. Nhiệm vụ
3. Phương pháp tính
4. Chứng từ sử dụng
5. Tài khoản sử dụng
6. Trình tự ghi chép
7. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
Chương IV: Kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
I. KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT
Một số nghiệp vụ bán hàng phát sinh tại công ty
2. Kế toán doanh thu nội bộ
3. Kế toán các khoản giảm trừ
4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
5. Kế toán các khoản thu nhập khác
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT
1. Kế toán giá vốn hàng bán
1. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
3. Kế toán chi phí bán hàng
3.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
5. Kế toán các khoản chi phí khác
6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH THIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT.
1. Nội dung
2. Chứng từ sử dụng
3. Tài khoản sử dụng
4. Trình tự hạch toán
5. Xác định kết quả kinh doanh
6. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
7. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương V: Kết luận và kiến nghị
1. Nhận xét và kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Nhận xét, kiến nghị về công tác tài chính và kế toán
3. Kết luận