Lời mở đầu trong báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn

tín dụng ngắn hạn

LỜI  MỞ  ĐẦU

tín dụng ngắn hạn

 

 

1. Sự cần thiết của đề tài.  

Cùng với xu hướng đổi mới của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Xu thế hội nhập, cạnh tranh ngày một diễn ra ngay gắt. Đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước nhữngcơ hội mới cũng như những khó khăn phải đối mặt. Hoạt động của ngân hàng đạt kết quả tốt sẽ tạo điều kiện rất lớn cho nền kinh tế phát triển và ngược lại ngân hàng hoạt động kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới sự phát triển của cả nền kinh tế, thẩm chí cả nền kinh tế thế giới. Xác định được tầm quan trọng của tín dụng và vai trò của ngân hàng, Chính phủ vàngân hàng nhà nước Việt Nam đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng cũng như chất lượng tín dụng trong toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam. Một trong những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh là lành mạnh hóa hệ thống tài chính ngân hàng. Hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng ngắn hạn mà được đảm bảo an toàn, hiệu quả th́ì sẽ có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế vĩ mô như kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết vấn đề thất nghiệp…

Cần thấy rằng hoạt động tín dụng là một hoạt động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, có thể dẫn đến phá sản nếu việc quản lý không hiệu quả. Do vậy để có thể tồn tại và cạnh tranh được thì điều đầu tiên các ngân hàng cần quan tâm là nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là chất lượng tín dụng ngắn hạn.

Chất lượng tín dụng không chỉ là mối quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng mà còn là mối quan tâm của toàn xă hội bởi nó phản ánh tŕnh độ hoàn thiện pháp luật theo cơ chế thị trường trong quản lý kinh tế nói chung và hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng. Như vậy làm thế nào để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng nói chung, chất lượng tín dụng ngắn hạn nói riêng là một vấn đề vô cùng quan trọng trong quản trị ngân hàng. Chính vì vậy em đă chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận” để làm khoá luận tốt nghiệp.

 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.

– Đề tài đề cập đến những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng ngắn hạn nói riêng, làm rõ vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại từ đó thấy rơ tầm quan trọng của chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng.

– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đặc biệt là tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận để từ đó chỉ ra kết quả đạt được, những vấn đề c̣òn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó đồng thời kiến nghị nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

– Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng là phạm trù rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như các hoạt động huy động vốn, cho vay, bảo lănh…Trong khóa luận này chỉ đề cập chủ yếu tới chất lượng tín dụng ngắn hạn ở góc độ cho vay.

– Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề lý luận, thực tiễn có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại và chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hang Agribank chi nhánhPhú Nhuận.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng trong mối quan hệ với duy vật lịch sử đông thời kết hợp sử dụng phương pháp so sánh phân tích, tổng hợp và sử dụng các bảng số liệu để minh họa qua đó rút ra kết luận tổng quát.

  5. Kết cấu của khóa luận.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của khóa luận  được kết cấu thành 3 chương :

 

  Chương 1:  Tín dụng ngắn hạn và chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM

  Chương 2:   Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận

  Chương 3:   Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận