Lời mở đầu trong báo cáo tài chính

loi mo dau

loi mo dau

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế đang từng bước chuyển biến mẽ, các doanh nghiệp đều cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Vì vậy không chỉ là chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong suốt một kỳ hoạt động mà còn là chỉ tiêu đánh giá sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Những thông tin mà bất kỳ một nhà quản trị nào cũng cần biết đều nằm trong báo cáo tài chính. Việc phân tích báo cáo tài chính nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính, đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, hiệu quả sử dụng vố và tài sản hiện có, tìm ra tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ tiếp theo.

Vận dụng lý thuyết vào thực tế “Phân tích tài chính tại công ty TNHH thương mại dịch vụ XYZ để cung cấp các thông tin về toàn bộ tình hình tài chính của công ty, từ đó làm cơ sở cho các dự báo tài chính, kế hoạch đầu tư, các quyết định đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận,…

 

 

One thought on “Lời mở đầu trong báo cáo tài chính

Comments are closed.