Lời mở đầu hay trong báo cáo huy động vốn ngân hàng

nhân viên kinh doanh

Lời mở đầu

1.Sự cần thiết của đề tài

Đất nước ta sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. để thực hiện thành công chiến lược đó, nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn và cần thiết. Vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển nền kinh tế của một quốc gia, đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên để đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho khách hàng và nền kinh tế, đòi hỏi các Tổ chức tín dụng (TCTD) phải khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động.

Với chức năng trung gian tài chính lớn của nền kinh tế, các TCTD đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tiện ích, đa dạng hóa các hình thức huy động để thu hút khách hàng và người dân gửi tiền vào Ngân hàng. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng và nền kinh tế có xu hướng ngày càng tăng, là áp lực đòi hỏi các TCTD phải có chiến lược huy động vốn dài hạn, với các kế hoạch triển khai cụ thể trong từng thời kỳ, với khả năng chủ động cao trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng cao nhất nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng – doanh nghiệp và nền kinh tế, nhu cầu vốn cho phát triển các dự án thuộc các chương trình kinh tế lớn của đất nước ta.

Là một bộ phận cấu thành trong guồng máy của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Song cũng không tránh khỏi những khó khăn chung. Vì vậy, những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn nhằm củng cố sự tồn tại và phát triển ngành ngân hàng, đã đang và sẽ là những vấn đề được quan tâm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng  và hệ thống ngân hàng nói chung.

Xuất phát từ vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài:  “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ” làm đề tài cho báo cáo thực tập  của mình..

2 .Mục tiêu nghiên cứu.

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn trong NHTM.

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển

Đề xuất 1 số giải pháp và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng.

3. Phương hướng nghiên cứu:

–         Phương pháp thu thập số liệu từ các tài liệu liên quan tại cơ quan thực tập: bảng cân đối chi tiết và báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012.

–         Phương pháp so sánh: để xem xét tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu trong thời gian qua.

–         Phương pháp tỷ trọng: để xem xét sự biến động của các chỉ tiêu.

–         Phương pháp tỷ số: để xem xét kết quả hoạt động của Ngân hàng.

–         Tham khảo tài liệu, tạp chí ngân hàng.

4. Phạm vi nghiên cứu:

–         Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn trong NHTM ,thực trạng của hoạt động huy động vốn đồng thời đề xuất 1 số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

–         Không gian nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

–         Thời gian nghiên cứu :

Số liệu nghiên cứu 3 năm: 2010, 2011, 2012.

Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 28/10 đến 16/1/2014.

5. Kết cấu đề tài.

Chương 1: Tổng quan về công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại

Chương 2 : Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Chương 3 : Thực trạng  huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Chương 4 : Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

Chúng tôi luôn hổ trợ bạn có những bài viết Bao Cao Thuc Tap với dịch vụ nhận làm báo cáo thực tập chúng tôi khẳng định sẽ viết những viết báo cáo thực tập chất lượng và hổ trợ bạn nhiệt tình.