Kết luận trong báo cáo thực tập tài chính

kết luận chương

kết luận chương

KẾT LUẬN

Chuyên đề đã đề cập và giải quyết một số vấn đề về tổ chức bộ máy công tác phân tích tài chính ở Công ty TNHH ………….. Trên cơ sở thực tế đã nêu, chuyên đề đã đi vào phân tích những ưu điểm cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục của hệ thống  phân tích tài chính ở công ty. Từ đó, giúp công ty có thể đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính nói chung và công tác kinh doanh nói riêng. Hy vọng rằng qua những phân tích, nhận xét và đề xuất ý kiến của em phần nào giúp Công ty khắc phục những khó khăn tồn đọng để công tác quản lý kinh doanh, nói chung công tác quản lý kinh doanh của Công ty ngày càng được nâng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được phát triển liên tục, ngày càng hội nhập vào dòng chảy sôi động của nền kinh tế hiện nay cũng như trong tương lai.

Với khả năng còn hạn hẹp và sự giới hạn của kiến thức nên đề tài chắc hẳn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của quí Thầy, Cô và Ban lãnh đạo Công ty để đề tài có tính khả thi và thiết thực hơn cho công cuộc phát triển của Công ty.