Kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An is bài báo cáo thực tập kế toán hay mà Thuctaptotnghiep.net mới hoàn thành xong, mình hy vọng tài liệu will be one nguồn tham khảo hữu ích against các bạn .

Kế toán quản trị chi phí  been xem as a môn khoa học, a tool, one hệ thống đo lường, thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích and provide information useful for don vị tổ chức quản lý , điều hành kiểm soát and the activities Nhâm tối ưu hóa entries tiêu of unit. Cùng Voi kế toán tài chính (KTTC), kế toán quản trị (KTQT) góp phần hoành chỉnh hệ thống kế toán in đơn vị, if KTTC phản ánh thông tin trong quá khứ, mang tính khách quan thì KTQT phản ảnh thông tin hiện tại, mang tính dự báo tương lai. Đóng vai trò quan trọng in việc cung cấp thông tin về chi phí in the doanh nghiệp chính is hệ thống kế toán quản trị chi phí. Kế toán quản trị chi phí always exists in the đơn vị, từ đơn vị sản xuất kinh doanh to đơn vị hoạt động phi lợi nhuận, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông tin cho its đối tượng khác nhau would khác nhau mà xây dựng and khai thác hệ thống kế toán quản trị chi phí which cho phù hợp yêu cầu with the unit

Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An (BVHNĐKNA) is trung tâm y tế uy tín and hiện đại bậc nhất khu vực tỉnh Nghệ An. Sau hon 100 năm xây dựng and developers, BVHNĐKNA was phát triển beyond bậc, per bước become one trung tâm y tế chuyên sâu has hạ tầng cơ sở ngày an khang trang, thiết bị y tế hiện đại and đồng bộ. Bệnh viện was thực hiện xuất sắc chức năng nhiệm vụ Sở Y tế (SYT) Nghệ An giao cho. Be a đơn vị in vực y tế – dịch vụ phục vực vụ nhu cầu has its tính chất phúc lợi xã hội be Bệnh viện not set mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng nhất.

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường ngày nay such as Nhà nước already have the following chính sách quản lý đối with đơn vị sự nghiệp has thu, in which has vực y tế. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trước thực tế trên already have the following đổi mới về quản lý tài chính Nhậm đạt been công bằng, hiệu quả in chăm sóc sức khỏe người bệnh but also be be đạt mục tiêu về its tài chính. Quản lý tài chính bệnh viện trở thành chìa khoá quyết định sự thành công hay thất bại in việc quản lý, quyết định sự phát triển hay tụt hậu of bệnh viện. Trên nền tảng that, kế toán quản trị as cách is công cụ quản lý in công tác quản lý kinh tế tài chính was đóng vai trò quan trọng in việc cung cấp các thông tin hữu ích to ban lãnh đạo Bệnh viện for from have the following quyết định đúng ĐAN in quản lý nham supplied bệnh viện phát triển đi lên. Muốn vậy must xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí cho thật phù hợp for thực tế phát triển tại bệnh viện.

Tuy nhiên in quá trình làm việc and khảo sát tìm hiểu tại BVHNĐKNA, tôi nhận thấy hệ thống kế toán quản trị chi phí even have been quan tâm input áp dụng and already have the following đóng góp nhất định against công tác quản lí tài chính of bệnh viện, but still not chú trọng đúng level and will not be cung cấp các thông tin chính xác nhất cho việc ra the the ban lãnh đạo bệnh viện.

Trước tình hình trên, nhận thầy been tầm quan trọng of công tác kế toán quản trị chi phí, tôi xin select đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An” cho luận văn tốt nghiệp of mình

TẢI TÀI LIỆU