Kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty vận tải Trang Việt

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập Kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty vận tải Trang Việt.

Khi nghiên cứu về kinh tế Các-Mác đã từng nhận xét: “Tiền là một phát
minh vĩ đại của con người”. Thật vậy từ khi xuất hiện tiền đã đóng một vai trò
rất quan trọng với sự phát triển của xã hội loài người, thúc đẩy sự phát triển
mạnh mẽ của các nền kinh tế. Có thể nói không có nền kinh tế nào vận hành
được nếu không có tiền. Điều đó là vì tiền tệ là nền tảng cho tất cả các hoạt động
tài chính và là công cụ căn bản của các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Suy
cho cùng thì doanh nghiệp cũng chỉ tồn tại và phát triển nếu như được đáp ứng
đầy đủ nhu cầu về vốn và có đủ khả năng sử dụng vốn đó một cách hiệu quả.
Bởi vậy, hoạt động tài chính là một trong những hoạt động cơ bản của doanh
nghiệp. Hoạt động tài chính được thực hiện tốt hay xấu, tình hình tài chính lành
mạnh hay yếu kém sẽ có tác dộng thúc đẩy hay cản trở hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Để hoạt động tài chính của doanh nghiệp thực sự trở thành công cụ đắc
lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả cao thì
bên cạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tài chính thì các doanh
nghiệp cũng phải thực hiện đồng thời công tác phân tích các chỉ tiêu trong báo
cáo tài chính. Bởi vì phân tích tài chính với tư cách là một hệ thống các phương
pháp nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời gian
hoạt động nhất định sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có được các cơ
sở vũng chắc để ra các quyết định chuẩn xác trong quá trình kinh doanh. Việc
thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy rõ
được bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn
những nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính
của doanh nghiệp. Từ đó, có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường
tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh
mẽ như ở nước ta hiện nay thì các doanh nghiệp càng phải coi trọng công tác
phân tích tài chính bởi vì doanh nghiệp cần có các hoạt động tài chính hiệu quả
và tình hình tài chính lành mạnh để có đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ
trong và ngoài nước.
Và vấn đề đặt ra là doanh nghiệp nên thực hiện công tác phân tích tài
chính như thế nào là hiệu quả, nội dung và phương pháp phân tích nào là phù
hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại Trang Việt
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Trang Việt, em
nhận thấy công ty còn nhiều điều hạn chế trong việc lập và phân tích Bảng cân
đối kế toán. Nếu giải quyết những hạn chế này thì chắc chắn sẽ nâng cao hiệu
quả sử dụng nguồn vốn của Công ty. Xuất phát từ lý do trên, em chọn đề tài :
“Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH
Thương mại Trang Việt” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và
kết luận, nội dung chính của bài khóa luận tốt nghiệp gồm ba chương:
Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân
đối kế toán.
Chương 2: Thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
Công ty TNHH Thương mại Trang Việt.
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Trang Việt.

TẢI TÀI LIỆU