Kế toán doanh thu và xác định kinh doanh tại công ty xi măng

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu đề tài  báo cáo thực tập kế toán : “kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Trình bày có hệ thống, có phân tích những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, thực  trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng

Trên cơ sở hệ thống hoá, phân tích những vấn đề chung và nghiên cứu khảo sát thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sơn Hoàng,  đưa ra một  số  nội  dung và  kiến  nghị  về  hoàn  thiện  kế  toán trong lĩnh vực này.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Đối  tượng nghiên cứu: Những vấn đề  lý  luận chung và  thực  tiễn về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Phạm  vi nghiên cứu: Kế  toán  doanh thu, chi phí  và  xác  định  kết  quả  kinh doanh tại công ty xi măng

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán Việt Nam.

Khảo sát thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại  công ty xi măng. Phân tích ưu  điểm, nhược  điểm  của  công tác kế toán  doanh thu, chi phí  và  xác  định  kết  quả  kinh doanh tại  công ty . Từ đó đề xuất nội dung hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty thương mại, nhằm góp chương nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đó.

Kết cấu của luận văn

Ngoài chương mở đầu, kết luận và danh mục đề tài tham khảo, báo cáo thực tập kế toán được trình bày trong ba chương:

Chương  1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng.

DOWLOAD

Ngoài bài kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng Các bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp