Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư xây dựng

Kế toán bán hàng and xác định kết quả bán hàng t ại công ty vật tư xây dựng is bài báo cáo thực tập kế toán chất lượng mà nhóm mình mới hoàn thành, các bạn can use làm tài liệu học tập cho mình.

Trọng nền kinh tế thị trường nền kinh tế nước ta of no Stop phát triển hòa nhập and with the nền kinh tế Thế Giới also khu vực.

For each doanh nghiệp purpose cuối cùng is lợi nhuận to be đạt purpose This is mối quan tâm hàng đầu of doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ngày as phát triển thì kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối with doanh nghiệp. It phản ánh năng lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of, while doanh thu cao, doanh nghiệp has lãi, tạo điều kiện increase thu nhập cho người lao động and expanded quy mô kinh doanh. Kết quả từ việc bán hàng hoá is cơ sở, căn cứ to phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of.

Nhận thức been tầm quan trọng of công tác kế toán bán hàng and xác định kết quả bán hàng combined with lý luận been học ở trường, along with quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thép and vật tư xây dựng, em đã select đề tài “Kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép and vật tư xây dựng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp of mình.

Along with sự cố gắng of bản thân and sự hướng dẫn, chỉ bảo of cô giáo Trân Thu Hà ĐÁ giúp em hoàn thành luận văn this.

Luận văn của em gồm ba chương:

Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng in doanh nghiệp thương mại.

Chương 2: Thực tế về công tác kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép and vật tư xây dựng.

Chương 3: Một số ý kiến ​​góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép and vật tư xây dựng.

TẢI TÀI LIỆU