Kế hoạch maketting cho sản phâm in của công ty Hà Giang

Đề tài báo cáo thực tập makettin g:  Kế hoạch Maketting cho san pham trong the company Hà Giang

Tiêu thụ is one of the following hoạt động cơ bản and important of each doanh nghiệp while tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt on the doanh nghiệp then hoạt động in background kinh tế thị trường, it đóng vai trò very important in too trình kinh doanh doanh nghiệp of. Tiêu thụ sản phẩm is cầu nối Centered sản xuất and tiêu dùng, is khâu cuối cùng in hoạt động sản xuất and also khâu đầu tiên of quá trình tái sản xuất of doanh nghiệp, theo which the doanh nghiệp after each quá trình sản xuất a tiến hành việc bán sản phẩm to thu lại explain what was bỏ ra and has lãi. Thông qua hoạt động this, doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh of mình. Ta thấy that without tiêu dùng thì without sản xuất. Quá trình sản xuất in background kinh tế thị trường thì phải căn cứ vào việc tiêu thụ sản phẩm be or not. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm is too trình chuyển hoá từ hàng sang tiền, Nhâm thực hiện đánh giá giá trị hàng hoá sản phẩm in kinh doanh of doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau and has liên quan chặt ché for nhau: as hoạt động nghiên cứu and dự báo thị trường, xây dựng mạng lưới tiêu thụ, tổ chức and quản lý hệ thống kho tàng, dựng xây chương trình bán, … Muốn cho the activities has hiệu quả thì must have the following biện pháp & chính sách phù hợp for đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cho hàng hoá doanh nghiệp of possible tiếp xúc one cách tối đa with khách hàng mục tiêu of mình, để đứng vững trên thị trường, chiến thắng in cạnh tranh and give doanh nghiệp ngày as phát triển lớn mạnh.

Trong thực tế hiện nay, công tác tiêu thụ not the doanh nghiệp chú ý an cách đúng level, đặc biệt is the doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước retained incomplete toàn xoá bỏ been the ý niệm về tiêu thụ trước đây, việc tiêu thụ hoàn toàn làm Nhà nước thực hiện thông through doanh nghiệp thương nghiệp. Trọng nền kinh tế thị trường, the doanh nghiệp can not be based on Nhà nước giúp đỡ cho việc thực hiện hoạt động tiêu thụ, the doanh nghiệp to manually mình xây dựng cho mình chương trình thích hợp Nhâm đảm bảo cho tiêu thụ be tối đa sản phẩm mà mình sản xuất. One of the programs which is the program chính về xây dựng biện pháp its & chính sách phù hợp.

Vì vậy, qua quá trình thực tập tại công ty, be sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của Thầy giáo – Phó Giáo Sư – Tiến Sỹ Lê Văn Tâm and sự giúp đỡ of các anh chị the phòng chức năng in công ty for those kiến thức was tích Lũy be the same as sự nhận thức been tầm quan trọng of the problem this, em mạnh Dan select đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang” làm khoá luận tốt nghiệp of mình . Tiêu thụ sản phẩm be a problem much rộng, vì vậy in luận văn this em chỉ đi vào khảo sát thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm and kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm at Công ty In Hà giang. From rút ra some of tồn tại, nguyên nhân and given name số giải pháp, để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Kết cấu khoá luận: Chia làm 2 phần.

Phần I:  Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang

Phần II:  Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang.

TẢI VỀ