Kế hoạc marketing phân phối sản phẩm thép và xi măng tại Công ty cổ phần vật tư Hậu Giang

e-marketing

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập marketing is  marketing Kế or phân phối cho sản phẩm thép and xi măng tại Công ty cổ phần vật tư Hậu Giang

Trọng thời gian qua, công tác hoạch định chiến lược phân phối of Hamaco
mặc even have been lãnh đạo Công ty quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay công tác this còn
nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả. Một phần is the làm hoạt động marketing
Recent such as not xây dựng kế hoạch cụ thể mà chủ yếu is per chương trình
riêng lẻ. During which, thị trường ngày as cạnh tranh gay gắt of the đối thủ
in nước and nguy cơ cạnh tranh of the nhà phân phối nước ngoài thâm nhập vào
Việt Nam.
Thiết nghĩ, cần xây dựng one kế hoạch tiếp thị cụ thể cho per nhóm
hàng hóa cùng loại to đẩy mạnh công tác bán hàng hiệu quả be than. Đây are also
chính is reason để em thực hiện đề tài: “Hoạch định chiến lược phân phối cho sản. Phẩm thép and xi măng tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang” Kế hoạch this will đánh giá tình hình marketing hiện tại of Công ty also tình hình bên ngoài có ảnh hưởng to kinh doanh hai sản phẩm thép is and xi măng. Kế hoạch will be used ma trận SWOT for the given chiến lược and are cụ thể hóa bằng its phương án. Tính khả thi of the phương án xây dựng would per chiến lượng về thời gian thực hiện, chi phí and the last is hiệu quả of kế hoạch.

I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
TƢ HẬU GIANG
1. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu
– Phát triển Hamaco luôn kept vị trí đứng đầu tại Đồng bằng sông Cửu Long
in lĩnh vực phân phối:. Vật liệu xây dựng, khí đốt, gas bếp gas and phụ tùng
– Giữ vững and proceed phát triển its mặt hàng truyền thống of Công ty.
– Chú ý phát triển thị trường bán lẻ and thị trường nông thôn.
– Quan tâm to việc đào tạo and đãi ngộ cán bộ.
– Bảo tồn and developers Cap.
2. Thông tin về nhân sự
Tình hình nhân sự of Công ty be phân bố cụ thể như sau:
Chức vụ
Số
lƣợng
Nam /
Nữ
Trình độ
Thạc sĩ Cử nhân Trung cấp Khác
Ban Giám đốc 3 2/1 3
Trưởng, phó đơn vị 31 28/3 1 22 8
Nhân viên bán hàng 25 21/4 10 15
Nhân viên tiếp thị 10 10/0 8 2
Nhân viên kế toán 35 20/15 5 25
Nhân viên quản lý kho 15 14/1 13 2
lạy xe, cẩu , … 52 52/0 52
Khác 29 19/10 29
Tổng 200 166/34 1 48 63 83
4
Qua bảng số liệu trên cho thấy nhân viên bán hàng nhân viên marketing and
of công ty còn khá thấp against vi mô Công ty and other nhân viên khác. Nhân viên
bán hàng của Công ty chỉ occupy 12,5% against tổng nhân viên. Bên cạnh then nhân
viên tiếp thị are no more, với số lượng 10 nhân viên cho cả 03 vực hàng
is vật liệu xây dựng, xăng dầu nhờn and is khá thấp. In which nhân viên chuyên về
tiếp thị cho vực thép and xi măng is 03 người là quá thấp.

TẢI TÀI LIỆU