Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải

mau-nhat-ky-thuc-tap

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn cho các bạn cách làm báo cáo thự tập nhân sự is  Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Trọng nền kinh tế thị trường hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ of môi trường kinh doanh, tính chất Khóc liệt of sự cạnh tranh and nhu cầu đòi hỏi been đáp ứng ngày as cao of nhân viên, tất cả those vấn đề this have and đang is sức ép big for doanh nghiệp. In which, vấn đề quản trị nguồn nhân lực is one of the elements mang tính chất sống còn of doanh nghiệp. Một tổ chức / doanh nghiệp you can increase lợi thế cạnh tranh of mình bằng cách sử dụng người lao động an cách hiệu quả, tận dụng kinh nghiệm and sự khéo Léo their Nhâm đạt be entries tiêu set ra. Quản trị nhân lực Nhâm purpose tuyển chọn been users have năng lực, nhanh nhạy and cống hiến in công việc, quản lý hoạt động and khen thưởng kết quả hoạt động also phát triển năng lực their.

Một công ty phát triển mạnh based on nhiều yếu tố, but yếu tố về nhân lực đóng góp in việc thành bại of công ty. Làm which việc tuyển dụng nhân lực been xem is one công việc very important, has vai trò chính in việc phát triển of the company. Các chuyên gia nhân sự ước tính, once tuyển dụng thất bại would make công ty Tôn one khoản chi phí từ 3 đến 6 lần tổng thu nhập hằng năm of nhân viên then. Chi phí This includes the khoản chi phí and time tuyển dụng, đào tạo as well as the following thiệt hại in quy trình tìm người replace. Công tác tuyển dụng nhân lực of công ty implemented tốt is bước đầu tiên quan trọng nhất to have the following công ty hoạt động quản trị nhân lực hiệu quả. Vì those lí làm trên along with việc nhận thức been tầm quan trọng of công tác tuyển dụng nhân lực against tổ chức / doanh nghiệp, em đã select đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải “.

  1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài of

Việc nghiên cứu đề tài this Nhâm:

Khái quát lý thuyết về tuyển dụng nhân lực. Tiếp theo is đi vào thực tế, tìm hiểu phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Lý thuyết and execute tế chính is nền tảng cơ bản of the following giải pháp đề xuất hoàn thiện Nhâm công tác tuyển dụng nhân lực of the company.


  1. Phạm vi nghiên cứu đề tài of

Phạm vi nghiên cứu đề tài of thu gọn in khuôn khổ hoạt động tuyển dụng nhân lực of công ty cổ phần ô tô Trường Hải.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp thống kê, compare, thu thập thông tin sơ its cấp và thứ cấp. From số liệu thực tế have been tổng hợp, xử lý would đi vào phân tích, đánh giá thực trạng.

  1. Kết cấu đề tài of

Kết cấu đề tài bao of gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp in.

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty CP ô tô Trường Hải.

Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện Nhâm công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải.

TẢI TÀI LIỆU